Job

Job Opening: Cybersecurity Career at ABA Bank

ថ្មីៗនេះធនាគារមួយដែលឈានមុខគេខាងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺ ធនាគារ​ ABA បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក Cybersecurity និងផ្នែកជាច្រើនផ្សេងទៀត ។ សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមានគមន៍ និងព័ត៌មាន ឬ Cybersecurity គឺមានតម្រូវការទៅលើតួនាទីជា ICT Security Officer និង ICT Security Analyst ដែលត្រូវការជាច្រើនរូប។ សម្រាប់ប្រាក់ខែ (Salary) គឺអាចចចារបានអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនឬបេក្ខនារី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់: https://www.ababank.com/careers/

Read More »

Job: Manager of Information System Security (01 Post)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ

Read More »

Job: Senior Officer, Information Security (Amret Microfinance)

ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត (AMRET Microfinance) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបដើម្បីបំពេញតួនាទីជា Senior Officer, Information Security ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ និងពេញម៉ោង។ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យនៅក្នុងវេបសាយតែម្តងដោយចុចទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖ – Head Office: +855 (0) 12 635 150 – Provincial Office: +855 (0) 12 992 132 / +855 (0) 70 700 123 ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានលំអិតអំពីការងារ

Read More »

Job: IT Auditor (Phillip Bank)

ថ្មីៗនេះ ធនាគារ Phillip Bank ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបដើម្បីបំពេញតួនាទីជា IT Auditor ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្របសម្រួលគ្រប់ការងារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបច្ចេកទេស ការថែទាំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិផល និងប្រសិទ្ធិភាពរបស់ធនាគារ តាមរយៈការអនុវត្តយន្តការត្រឹមត្រូវ ព្រមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់នូវហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យា។ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ What you need to do Design and implement IT/IS audit assignments with approved audit plan. Lead the technological issues and threats persistent in advance to come up with sustainable solutions and …

Read More »

Job: Administration Officer (iBel Cybersecurity)

ថ្មីៗនេះ iBel Cybersecurity Co., Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបជាបន្ទាន់ ដើម្បីបំពេញតួនាទីជា Adminstration Officer ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយដល់ការងាររដ្ឋបាលទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន និងជាជំនួយការអគ្គនាយក។ ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន សូមចូលទៅកាន់វេបសាយ www.ibelsecurity.com សូមអានព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម៖

Read More »

Job Opening – IT Security Administrator (Vision Fund)

ថ្មីៗនេះ VisionFund Cambodia ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01)រូបជាបន្ទាន់ ដើម្បីបំពេញតួនាទីជា IT Security Adminstrator ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់ VisionFUnd, គ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍និងកម្មវិធីសន្តិសុខនានា, គ្រប់គ្រងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខព័ត៌មាន, ធ្វើផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តន៍ស្តង់ដារ-នីតិវិធី-គោលការណ៍សន្តិសុខដើម្បីការពារដាតាបេស និងបណ្តាញប្រឆាំងទៅនឹងការកែប្រែទិន្នន័យដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ការបំផ្លាញឬបញ្ចេញ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមគំហែងនានាដែលកំពុងកើតមានសព្វថ្ងៃទាំងពីខាងក្រៅ និងខាងក្នុង ។ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ បេក្ខជននឹងត្រូវជួយក្នុងការធ្វើតេស្តទៅលើផលិតផលសន្តិសុខ និងគ្រប់គ្រងទៅលើនីតិវិធីនៃទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ ព្រមជាមួយនឹងការកំណត់បាននូវការផ្លាស់ប្តូរពាក់ព័ន្ធនឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ដែលនឹងមានផលប៉ៈពាល់ទៅដល់ទិន្នន័យ/សន្តិសុខព័ត៌មាន និងធ្វើការផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមធ្វើការទាញយកឯកសារទាំងស្រុង សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពី VisionFund Cambodia សូមចុចទីនេះ ការទទួលខុសត្រូវ តម្រូវការ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

Read More »

អាជីពការងាររបស់អ្នកមានវិញ្ញាបនប័ត្រ CISSP និងប្រាក់ខែរំពឹងទុក

សេចក្តីផ្តើម ISC2’s CISSP នៅតែជាវិញ្ញាបនប័ត្រមួយដែលមានតម្រូវការ និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាសាកលនៅក្នុងជំនាញសន្តិសុខព័ត៌មាន។ ការស្វែងរកបេក្ខជនបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសធំៗនៅជុំវិញពិភពលោក, វិញ្ញាបនប័ត្រ CISSP គឺជាការទាមទារមួយដ៏ចាំបាច់មួយនៅក្នុងការងារផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ។ អាជីពការងារផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគ ឬផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការក្នុងតួនាទីជា IT & Information Security ជាទូទៅអ្នកផ្តោតទៅលើ សន្តិសុខផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (IT Infrastructure Security), សន្តិសុខទៅលើកម្មវិធី ​(applicaiton security), គោលនយោបាយសន្តិសុខនិងនីតិវិធី ​(IT policies and procedures) និងគោលការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខព័ត៌មាន។ អ្នកប្រហែលជានៅក្នុងទីតាំងមួយនៃអាជីពការងាដើម្បីសំលឹងមើលឧិកាសក្នុងការចាប់យកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ហើយនឹងស្វែងរកផ្លូវដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នក។ ដើម្បីចាប់យកវីញ្ញាបនប័ត្រ CISSP ឬ ​Certified Information Systems Security Professional, អ្នកដែលកាន់នូវវិញ្ញាបនប័ត្រនេះ តែងតែទាមទារនូវប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកដែលមិនមានវិញ្ញាបនប័ត្រ។ អ្នកដែលមានសញ្ញាបនប័ត្រនេះតែងតែត្រូវបានគេសាកសួរយោបល់ក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយថ្មីៗ និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ។ ប្រាក់ខែដែលចង់បាន តើអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅពេលដែលអ្នកទទួលបានវិញ្ញបនប័ត្រ CISSP? ខាងក្រោមនេះគឺជាដកស្រង់ចេញពីវេបសាយ …

Read More »

Job Opening: IT Security Manager (Credit Bureau Cambodia)

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia “CBC” បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជនមួយ (01) រូប ដើម្បីបំពេញការងារក្នុងតួនាទីជា IT Security Manager មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្នាក់ការធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ កម្រិតអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពនេះ គឺទទួលខុសត្រូវការបង្កើតនិងថែទាំនូវចក្ខុវិស័យ យុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីនានា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថារាល់ទ្រព្យសម្បតិ្តព័ត៌មាន (information assets) និងបច្ចេកវិទ្យានានា (technologies) ត្រូវបានការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ តួនាទីមួយនេះ គឺសម្រាប់ដឹកនាំបុគ្គលិកក្នុងការកំណត់ (identifying) អភិវឌ្ឍន៍ (developing) អនុវត្តន៍ (implementing) និងថែទាំប្រតិបតិ្តការទាំងអស់នៅក្នុងសហគ្រាស ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង IT ។ គាត់/នាងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងឧប្បទេវហេតុ បង្កើតនូវស្តង់ដារ និងយន្តការសមស្រប គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខ IT ហើយនឹងធ្វើការដោយផ្ទាល់ទៅការបង្កើតនិងអនុវត្តន៍នូវគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីនានា ហើយនឹងធ្វើការទទួលខុសត្រូវទៅលើព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុលោមភាពផងដែរ (compliance)។ >> ព័ត៌មានលំអិតអំពី Credit Bureau of Cambodia …

Read More »

Vision Fund: IT Security Administrator (Head Office)

ថ្មីៗនេះ VisionFund បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជនមួយ ​(01)រូប ដើម្បីបំពេញការងារជា IT Security Administator មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្នាក់ការធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មាន, គ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធី និងឧបករណ៍សន្តិសុខព័ត៌មាន, គ្រប់គ្រងទៅលើហេតុការណ៍សន្តិសុខ, ធ្វើផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ និងត្រួតពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារសន្តិសុខ, នីតិវិធី និងការណែនាំនានាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធ, ការពារដាតាេបស និងណេតវើកពីការកែប្រែដោយចែដន្យ ឬមិនមានការអនុញ្ញាត, ការជ្រាបចេញឬបំភ្លិចបំផ្លាញ, ឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមគំហែងនានាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងផ្ទៃក្នុង។ បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមធ្វើការបញ្ជូន ​Cover Letter + Job Application Form (English | Khmer) ហើយដាក់ឲ្យបានច្បាស់នូវតួនាទី ដែលចង់បាន ។ ឯកសារត្រូវតែជា MS. Word ឬ PDF ដែលមិនត្រូវលើសពី 1MB ឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖ http://www.visionfund.com.kh/careers ថ្ងៃផុតកំណត់៖ …

Read More »