Regulations Update

 • ប្រាក់ពិន័យសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

  នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ការពិន័យជាប្រាក់នេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តិបទល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគឺត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១០.០០០.០០០រៀល។ សម្រាប់បទល្មើសផ្សេងៗទៀត សូមមើលឯកសារលំអិតខាងក្រោម៖ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូចខាងក្រោម៖

  Read More »
 • រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

  កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អនុក្រឹឹត្យស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌពិសេស និងដាក់ចេញនូវយន្តការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើទំនិញ ឌីជីថល និងសេវាឌីជីថលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជន ដែលមិនមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តស្របតាមមាត្រា៧៥ នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើព័ន្ធ ។ អនុក្រឹត្យនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឌីជីថល ឬសេវាឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក…

  Read More »
 • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ (National Internet Gateway)

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ ​(National Internet Gateway) ដែលមានខ្លឹមសារថា បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ .បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការ បង្កើតច្រកទ្វារអឺនធឺណិតជាតិ (National Internet Gateway) ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍…

  Read More »
 • អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ (National Internet Gateway)

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវអនុក្រឹត្យលេខ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ ​(National Internet Gateway – NIG) ។ អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ ក្នុងគោលបំណងសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់ បណ្តាញអុីនធឺណិត ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពនៃការកៀរគរចំណូលជាតិ ការការពារសន្តិសុខជាតិ និងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម…

  Read More »
 • អនុក្រឹត្យស្ដីពី៖ ការកំណត់ប្រភេទ បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណដល់អន្តរការី និងបុគ្គលផ្ដល់សេវាពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការលើកលែង

  កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណដល់អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្ដល់សេវាពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការលើកលែង។ អនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង បន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ។ >> ទាញយកច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាភាសាខ្មែរ អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការលើកលែង ប្រភេទបែបបទ និលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត អាជ្ញាប័ណ្ណ…

  Read More »
 • វិធានការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាស នៅក្នុងដែនអាកាសនៃកម្ពុជា

  (ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយចុះហត្ថលេខា ស្ដីពី «វិធានការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាស នៅក្នុងដែនអាកាសនៃកម្ពុជា» នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចំនួន៣ បានប្តេជ្ញា នឹងរៀបចំគោលការណ៍ស្តងដារ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ្យការឆ្លងចូលហ្វ្រេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាស កើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ហោះហើរ ក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ការប្តេជ្ញាចិត្តបែបនេះ របស់លោក ខៀវ កាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន, លោក…

  Read More »
 • ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជន និសិ្សត និងអ្នកស្រាវជ្រាវចូលរួមបង្កើត និងបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី (Startups) តាមនិន្នាការ និងសន្ទុះនៃភាពជឿនលឿនលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សំដៅដល់ការស្វែងរកនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្តានុពលលូតលាស់ឆាប់រហ័ស ស្របតាមបរិការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ការគាំទ្រធុរកិច្ចថ្មី និងកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីឱ្យរឹងមាំ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងប្រាំនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ការប្រែក្លាយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល គឺដើម្បីបង្កើនមុខងារ,…

  Read More »
 • រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញយន្តការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

  កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវយន្តការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន តាមរយៈ “អនុក្រឹត្យលេខ៨៤​ អនក្រ.បក ស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា”។  អនុក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងសម្រួល និងបង្កបរិយាកាសល្អ ដល់ការបង្កើតអាជីវកម្មតាម រយៈការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាកាស ធុរកិច្ចឱ្យប្រសើរឡើង និងទាក់ទាញការវិនិយោគ នៅកម្ពុជា។…

  Read More »
 • ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង រៀបចំផែនការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលជាតិ

  តាមប្រភពព័ត៌មានពីវេបសាយ FRESH NEWS បានឱ្យដឹងថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង រៀបចំផែនការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលជាតិ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ សមាសភាពនៃក្រុមការងារនេះ…

  Read More »
 • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ត្រូវបានបង្កើត

  ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៤ ព្រមទាំងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ២០១/០០១/២០២០ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី២៥…

  Read More »
 • ចង់ប្តឹងប៉ូលីសរឿងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

  នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានចេញផ្សាយអំពីនីតិវិធីនៃការទទួលពាក្យបណ្តឹង ស្របពេលនៃការកើនឡើងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺវីរ៉ុសកូវីដ១៩ ​(COVID-19) ដូចខាងក្រោម៖ ដោយយអនុវត្ដ តាមសារាចរណែនាំលេខ ០១សរណន របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ និងសេចក្ដីណែនាំលេខ ០០២ សណន របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីវិធានការបង្ការ…

  Read More »
 • គណៈកម្មការតាមដានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានបង្កើតឡើង

  នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានការការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនសង្គមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានភារៈកិច្ចដូចតទៅ៖ តាមដានការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា និងដំណឹងមិនពិតតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមធ្វើការឆ្លើយតបជូនសាធារណជនឱ្យបានទាន់ពេលវេលា តាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានស្រាប់ រាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មាននាំឱ្យមានការជ្រួលច្របល់ក្នុងសង្គមសហការជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ធ្វើការឆ្លើយតបឱ្យបានទាន់ពេលវេលារាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមគ្រប់មធ្យោបាយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីធ្វើការរាំងខ្ទប់ ​(block) គេហទំព័រ គណនី ឬទំព័រ (page)…

  Read More »
 • ឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្តីពី វិទ្យសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ២០២០-២០៣០

  #ឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ_បច្ចេកវិទ្យា_និងនវានុវត្តន៍_ឆ្នាំ២០២០_២០៣០ ថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប.ន.) (Science, Technology, and Innovation – STI) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសាកលថាជាកម្លាំងចនករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវជីវភាពសង្គម និងផ្តល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាបរិស្ថាន ដែលជាកត្តាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងបីសម្រាប់ការរស់រានសុខសាន្តចីរកាលរបស់មនុស្សជាតិ។ គោលនយោបាយជាតិនេះមានគោលបំណងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងកែលំម្អបរិយាកាសនៃវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍…

  Read More »
 • ចំនុចចាប់ផ្តើមនៃការបញ្ចប់នូវយុគ្គសម័យអ៊ិនធឺណិតបើកចំហរ

  នាពេលមួយក្នុងទសវត្សរ៍នេះ រដ្ឋាភិបាលចិនដោយមានការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងរបបផ្តាច់ការដទៃទៀតនឹងឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងផែនការបង្កើតប្រព័ន្ធ root system ដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ចំណែកអុិនធឺណិតរបស់ពួកគេ។ នៅពេលការបំបែកកើតឡើង យើងនឹងសម្គាល់វាជាចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យអុិនធឺណិតពិភពលោក។ ការឈ្លោះប្រកែកជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើ root system ដែលជា top-level system ក្នុងការស្គាល់នូវ web address ត្រូវបានជជែកដេញដោលយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងរង្វង់អភិបាលកិច្ចអុិនធឺណិត។ រដ្ឋបាលអូបាម៉ា បានឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងផែនការជាប់គាំងជាយូរមកហើយដើម្បីចាត់ចែងផ្តាច់គ្រប់គ្រង…

  Read More »
 • ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-commerce) ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភា

  កាលពីថ្ងៃមិ្សលមិញ រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-commerce law) ដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយ ហើយគឺច្បាប់មួយដែលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថលផងដែរ – នេះបើតាមការចេញផ្សាយពីវេបសាយ ​KhmerTime ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភា ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានលើកឡើងថា ច្បាប់ស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះ​ គឺជាគតិយុត្តិមួយដ៍សំខាន់ក្នុងការជម្រុញលើកកំពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏នឹងពង្រឹងនូវទំនុកចិត្ត ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវា…

  Read More »
Back to top button