Home / Tag Archives: knowledge

Tag Archives: knowledge

បទបង្ហាញ: សុវត្ថិភាពក្នុងការការពារមេរោគកុំព្យូទ័រ

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយក PDF: https://goo.gl/fH3n9K

Read More »

បទបង្ហាញ: ការពារ Webcam ពីការវាយប្រហារដោយហេគឃ័រ

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយក PDF: https://goo.gl/WLDEpR

Read More »

បទបង្ហាញ: ការពារឯកសារ Microsoft Word

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយកឯកសារ PDF:

Read More »

បទបង្ហាញ: គន្លឹះសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន ​(Android)

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយក PDF: https://goo.gl/eueOUs

Read More »

បទបង្ហាញ: ប្រភេទនៃមេរោគ

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយក PDF: https://goo.gl/6VkZ6o

Read More »

How to tell if your Facebook has been hacked (video)

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលថាមាននរណាម្នាក់ចូលទៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលហេគឃ័រអាចធ្វើការជ្រៀតចូលទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ ​Spammers ក៏អាចហេគចូលទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុក ហើយនៅក្នុង Profile របស់អ្នក ហេគឃ័រអាចធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានជាច្រើនពីខ្លួនអ្នក ដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីលួចអត្តសញ្ញាណផងដែរ។ តើត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីដឹងថា អ្នកត្រូវបានហេគ? បើសិនជាអ្នកមានការព្រួយបារម្ភថា គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកត្រូវបានហេគ យើងមាននូវវិធីសាស្ត្រយ៉ាងសាមញ្ញដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។ សូមចូលទៅកាន់ ​Setting រួចយក Security រួចយក “​Where You’re Logged In” ។ បញ្ជីនៃរាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើការ logged in និងទីតាំងត្រូវបានបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម។ បើសិនជាអ្នកឃើញនូវ login ណាដែលអ្នកមិនស្គាល់ ​(មកពីទីតាំង – ប្រទេសដែលអ្នកមិនស្ថិតនៅ) នោះប្រហែលជាអ្នកត្រូវបានហេគហើយ។ បើសិនជាអ្នកដឹងថាមិនមែនជាអ្នកនោះទេ សូមចុចទៅលើ “End Activity” ។ រោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលបង្ហាញថាគណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកត្រូវបានហេគ វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត ដើម្បីមើលថាគណនីរបស់អ្នកត្រូវហេគ៖ – ឈ្មោះអ្នក ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាស័យដ្ឋាអ៊ីម៉ែល ឬពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ – មានអ្នកផ្ញើរ …

Read More »

What is the role of the Chief Information Security Officer?

តើផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកនេះ (cheift Information Security Officer) ឬក៏ដោយអ្នកចំណេះដឹងតិចតួច ឬមិនមានសោះពាក់ព័ន្ធការងារសន្តិសុខព័ត៌មាន។ វាមានភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកពីរប្រភេទ ហើយការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនក្នុងការបាត់បង់ថវិការរាប់ពាន់ ឬលានដុល្លាទៅឲ្យឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិត។ តាមរយៈការសិក្សាថ្មីៗរបស់ IBM Security ទៅលើអង្គភាពប្រមាណជា ៣៨៣ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួន ១៦ និង ១២ ប្រទេស បានរកឃើញថា ថ្លៃសរុបនៃ cyber breach គឺមានចំនួន $4Million ដែលបានកើនឡើងប្រមាណជា ៣០ភាគរយពីឆ្នាំ២០១៣។ ការសិក្សាក៏រកឃើញផងដែរនូវមូលហេតុដែល cyber crime costs មានការកើនឡើង គឺបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ហើយចំណាយថ្លៃក្នុងការព្យាបាល (remedy)។ តាមព័ត៌មានខាងលើនេះ វាមានភាពសំខាន់ចាំបាច់នាស់ក្នុងការជួលអ្នកជំនាញអាជពដែលអាចធ្វើការដឹកនាំក្រុមសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់អ្នក។ បើសិនជាគ្មានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនោះទេ អង្គភាពរបស់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យនានាជាយថាហេតុ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាមិនឲ្យកើតមានឡើងខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវក្រុម IT Security team ដែលខ្លាំង៖ ១. តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវ? ឆ្នាំ២០១៦ គឺជាឆ្នាំដែលឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិត (cyber …

Read More »

សវនកម្មសន្តិសុខ IT: កត្តាជោគជ័យ

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលបានជោគជ័យ និងខ្លះបរាជ័យ? មានការឯកភាពគ្នាទៅលើចំនុចរួមមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យ។ យើងហៅចំនុចទាំងនោះថា កត្តាជោគជ័យ (key success factors) ។ កត្តាជោគជ័យទាំងនោះ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អង្គភាពដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងគោលដៅអាជីវកម្ម។ មិនមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងជាមុននោះទេនូវបញ្ជីនៃកត្តាជោគជ័យ​ ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្ម និងចំនុចផ្សេងៗទៀត។ មានអ្នកជំនាញការអាជីវកម្មខ្លះបាននិយាយទៅដល់ បុគ្គលល្អគឺជាកូនសោរនៃភាពជោគជ័យ។ មានខ្លះទៀតជឿជាក់ថា ការមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនគឺជាកត្តាជោគជ័យ ហើយដែលមានអ្នកខ្លះទៀត គឺផ្តោតទៅលើគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងនីតិវិធីគឺ ជាវិធីដែលអង្គភាពអាចទទួលបានជោគជ័យ។ យើងមិនមានការជំទាស់ទៅនឹងការយល់ឃើញខាងលើឡើយ។ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជា សវនករសន្តិសុខព័ត៌មាន ​(Information Systems Auditor), អ្នកធ្វើសវនកម្មសន្តិសុខព័ត៌មាន និងអ្នកគ្រប់គ្រង, ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យមាននូវមុខងារសវនកម្ម (audit) គឺជាកត្តាជោគជ័យដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គភាព ។ គោលបំណង នៃការធ្វើសវនកម្ម គឺដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនូវធាតុផ្សំទាំងឡាយ មានដូចជា ​គោលនយោបាយ (policy), ប្រតិបត្តិការ (process), គណនី (account) ដើម្បីវាស់វែងនូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា ថាតើត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារ ឬលក្ខខណ្ឌនានា ហើយឬនៅ? ការធ្វើសវនកម្មដោយជោគជ័យគួរតែធ្វើការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នូវចំនុចទាំងឡាយណា ដែលអង្គភាពត្រូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ដោយរួមមាននូវចំនុចណាដែលអ្នកគិតថាមានហានិភ័យខ្ពស់។ …

Read More »

បទបង្ហាញ៖ វិធីសាស្ត្រការពារអាស័យដ្ឋានអីុមែ៉ល

សូមអរគុណដល់និស្សិត ១. ថា សារិន ២. វឹុងត្រា ធម្មជាតិ និង ៣. មាន សីុណាំ  នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានចូលរួមចំណែករៀបចំឯកសារចែករំលែកការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្ត្រការពារអាស័យដ្ឋានអីុម៉ែល” ។ We would like to express our thanks to 1. Mr. Tha Sarine 2. Mr. Vingtra Thomcheat and 3. Mr. Mean Sinam , Student at Build Bright University, for his contribution to prepare this material …

Read More »

បទបង្ហាញ៖ ការពារឯកសារ MS-WORD 2013

សូមអរគុណដល់និស្សិត ១. សួន សុមាស ២. ងួន សុភ័ក្រ  នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានចូលរួមចំណែករៀបចំឯកសារចែករំលែកការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “ការពារឯកសារ MS-Word 2013” ។ We would like to express our thanks to 1. Mr. Soun Somease 2. Ngoun Sopheak , Student at Build Bright University, for his contribution to prepare this material to boost the Information Security Awareness raising in …

Read More »