ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

SCAM ALERT: Your Trusted Friend Can Steal Your Facebook Account

បើសិនជាអ្នកទទួលបាននូវសារពីនរណាម្នាក់ក៏ដោយដែលជាមិត្តភ័ក្ររបស់អ្នក (ហ្វេសប៊ុក) ហើយសុំឲ្យអ្នកជួយជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការស្រោចស្រង់យកនូវគណនីហ្វេសប៊ុកគេមកវិញនោះ (ដោយសារតែគេបានដាក់ជាធ្វើការ “Trusted Contacts”) សូមកុំទាន់ជឿជាក់ឲ្យសោះ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការរកឃើញនូវវិធីសាស្ត្របោក (phishing) ថ្មីមួយទៀត ដែលអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបោកបញ្ជោត​ (trick) ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធន៍យូឆ្នាំ ឲ្យចាញ់បញ្ជោតបានយ៉ាងងាយ ហើយដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យហេគឃ័រចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ។

បច្ចេកទេសថ្មីនេះគឺប្រើប្រាស់ “Trusted Contact” ដែលជាមុខងារថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រង់គណនីហ្វេសប៊ុក ដោយការផ្ញើរនូវ secret access code ទៅកាន់មិត្តភ័ក្រមួយចំនួនរបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជួយអ្នកទទួលយកគណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកមកវិញប្រសិនបើអ្នកមានការភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ ឬមិនអាចអាក់សេសចូលកាន់គណនីអ្នកបាន។

តើការវាយប្រហារនេះដំណើរការដូចម្តេច?

ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានដែលអ្នកវាយប្រហារព្យាយាមប្រើប្រាស់ភាពទុកចិត្តរបស់អ្នក ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានដែលត្រូវការសម្រាប់លួចគណនីហ្វេសប៊ុកអ្នក៖

១. អ្នកបានទទួលនូវសារពីអ្នកវាយប្រហារតាមរយៈ​ Facebook Messenger ដែលប្រើប្រាស់គណនីមិត្តភ័ក្ររបស់អ្នក (ដែលត្រូវបានលួចដោយអ្នកវាយប្រហារ)
២. អ្នកវាយប្រហារស្នើសុំឲ្យអ្នកជួយស្រោចស្រង់គណនីរបស់គេមកវិញ ដោយធ្វើការពន្យល់អ្នកថា អ្នកគឺត្រូវបានដាក់ជា Trusted Contacts នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក ហើយប្រាប់អ្នកថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវកូដសម្រាប់ស្រោចស្រង់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់គេ
៣. បន្ទាប់មក អ្នកវាយប្រហារនឹងធ្វើការចុចទៅលើ “I forgot my password”​​ នៅលើគណនីរបស់អ្នកផ្ទាល់តែម្តង ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងទទួល បាននូវលេខកូដ
៤. ដោយដឹងថាមិត្តភ័ក្រជួបបញ្ហាហើយនោះ ជាទូទៅអ្នកនឹងផ្តល់នូវលេខកូដនោះដោយមិនបានគិតគូរបានលិ្អតល្អន់ឡើយ
៥. ដោយប្រើប្រាស់កូដនោះ អ្នកវាយប្រហារនឹងធ្វើការលួចយកគណនីរបស់អ្នក និងប្រើប្រាស់វាបន្តទៅលើមិត្តភ័ក្រអ្នកដទៃទៀត

តើអ្នកត្រូវការពាខ្លួនអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចដែលអ្នកគួរប្រកាន់យក៖

– សូមចាប់អារម្មណ៍នូវសារដែលមានលក្ខណៈបន្ទាន់ ឬប្រញាប់ៈ Phishing messages ជាទូទៅគឺមើលទៅហាក់ដូចជាមកពីមិត្តភ័ក្រដែលយើងទុកចិត្ត។ ប៉ុន្តែបើសិនជាសារមានលក្ខណៈប្លែក សូមសួរខ្លួនឯងជាមុនសិនថា តើអ្នកមានដឹងថាខ្លួនអ្នកគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជី “Trusted Contacts” នៃមិត្តភ័ក្ររបស់ខ្លួនពីមុនមកដែលទេ?

– សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីមិត្តភ័ក្ររបស់អ្នកៈ សូមធ្វើការទូរស័ព្ទទៅសាកសួរឬជួបមុខដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហានេះ

– សូមធ្វើការមួយៗនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នៈ ការវាយប្រហារគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាស់។ ជាទូទៅ សូមធ្វើការតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់នៅពេលដែលអ្នក បានទទួលនូវសារដែលមើលទៅចង់ឲ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចជា ខឹងឬភ័យជាដើម។ បញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគិតថា អ្នកត្រូវតែប្រញាប់ ដែលវាអាចជៈឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ សូមកុំភ័យ ហើយគិតឲ្យបានច្បាស់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យបានពិតប្រាកដ មុនពេលដែលអ្នកធ្វើសកម្មភាពណាមួយ

– សូមសិក្សាអំពីដំណើរការនៃមុខងារ​ “Trusted Contacts” ដែលបង្ហាញនៅខាងក្រោមបន្តទៀតនេះ

តើមុខងារ​ “Trust Contacts” នៅក្នុងហ្វេសបុកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

មុខងារ Trusted Contacts Feature គឺជាមុខងារមួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រង់គណនីហ្វេសប៊ុកណាមួយមកវិញ ដោយមានជំនួយពីមិត្តភ័ក្ររបស់អ្នក។

ដើម្បីដំណើរការនូវមុខងារមួយនេះ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសយកមិត្តភ័ក្រនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកពី ៣នាក់ ទៅ ០៥នាក់ពីក្នុងបញ្ជីមិត្តភ័ក្រទាំងអស់។ បើសិនជាអ្នកបាត់បង់ការអាក់សេសចូលទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកដោយប្រការណាមួយនោះ មិត្តភ័ក្រទាំងអស់នេះអាចធ្វើការបង្កើតនូវលេខកូដសំងាត់ចេញពីគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ ហើយបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យអ្នក។

ប្រភព: https://www.accessnow.org/public-security-alert-new-facebook-attack/

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button