ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

តើអ្វីទៅជា VPN (Virtual Private Network)?

តើអ្វីទៅជា VPN?

វាមិនមាននិយមន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យ VPN នេះទេ ទោះបីជានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំក៏ដោយ។ យើងអាចនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថា៖ VPN មកពីពាក្យថា Virutal Private Network ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រួចទៅហើយនៅពាក្យថា ណេតវើក (network) ។ ចំណែកពាក្យថា “Private” គឺសំដៅទៅដល់ មិនមែនជាសាធារណៈ ហើយដែលណេតវើកប្រភេទនេះ គឺត្រូវទទួលស្គាល់តែការភ្ជាប់ណាមានសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះ ។

ទី១គឺថា នរណាក៏ដោយដែលភ្ជាប់ទៅ private newtork និងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់វាត្រូវបានធ្វើការកត់ចំណាំ (tagged) ដែជាហេតុធ្វើឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ private network មានលក្ខណៈឯកជន ។ ទី២ គឺថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការលាក់នូវព័ត៌មាននេះ តាមរយៈកូដនីយកម្ម (encryption)។ ទី៣ គឺវាត្រូវការរក្សាឲ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ (integrity) នៃការតភ្ជាប់ជាលក្ខណៈឯកជននេះ ដែលមានន័យថា មិនមានអ្នកខាងក្រៅណាម្នាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ណេតវើកនេះឡើយ។ រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ចេញមកតែពីប្រភពដ៏ទុកចិត្ត (trusted sources) ហើយនឹងព័ត៌មានគឺមិនត្រូវបានជ្រៀបចេញទៅខាងក្រៅក្នុងលក្ខណៈជា plaintext ឡើយ។

ពាក្យថា “Virtual” គឺកាន់តែងាយស្រួលយល់ ដែលសំដៅទៅដល់ណេតវើក ដែលមានទម្រង់ជាអរូបិយ ​(abstracted)  ដែលនៅក្នុងករណីជាច្រើន virtual network គឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ physical network ឡើយ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗ គឺទាមទារឲ្យរាល់កុំព្យូទ័រយូរដៃ ឬឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ណេតវើក (តាមខ្សែរ ឬឥតខ្សែរ) ដើម្បីភ្ជាប់ចូលទៅកាន់ណេតវើករបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមរយៈ VPN ។ វាមិនជាចំណោទទេថាតើ ទំនាក់ទំនងនេះវាត្រូវភ្ជាប់បានតាមរបៀបណា (ដែលភាគច្រើនោះគឺជួលសេវាកម្មមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុន) ។ ការតភ្ជាប់នោះជាទូទៅ វាត្រូវបានគេហៅថា “tunnel” ។

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការ VPN?

ការតភ្ជាប់កុំព្យូទ័រយួរដៃពីចម្ងាយចូលទៅកាន់ណេតវើកក្រុមហ៊ុន គឺជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ VPN ។ អ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ថានៅផ្ទះ ឬនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ចូលទីកាន់ទិន្នន័យ និងសេវានានារបស់ក្រុមហ៊ុន។

បន្ថែមជាមួយគ្នានេះផងដែរ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានការគិតគូរខ្លាំងអំពីសន្តិសុខ គឺគេដំណើរការនូវ enterprises VPN ដោយ default នៅគ្រប់រាល់ឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិក។

ឧទាហរណ៍ទី២ គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងខាងលើដែរ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ គឺមិនមែនជាបុគ្គលម្នាក់ៗនោះទេដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ណេតវើកក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែគឺសាខាទាំងមូល ឬអាគារទាំងមូល។ គោលដៅតែមួយនោះទេ គឺការតភ្ជាប់ទីតាំងនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា ឲ្យទៅជាទីតាំងតែមួយ ។

ជាចុងក្រោយ ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃ VPN  គឺការប្រើប្រាស់វាដើម្បីរំលង ​(bypass) ការកំណត់ណាមួយ ដូចជាចូលមើលវេបសាយដែលត្រូវបានប្លុក (restricted) នៅក្នុងតំបន់ ឬប្រទេសណាមួយ ។ ដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ពី ​GlobalWebIndex នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ មានមនុស្សប្រមាណជា ១៦៦លាននាក់ប្រើប្រាស់ VPN ដើម្បីចូលទៅកាន់ social networks ។

ប្រភព៖

https://blog.kaspersky.com/vpn-explained/11175/

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button