training

 • Event

  Training on Network & Information Security – FREE!!! 

  #សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោមកិច្ចសហការណ៍ជាមួយនឹង ​APNIC, សហគមន៍ Khmer Network Operator Group (KHNOG) នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញ ស្តីអំពី “Network & Information Security” ចាប់ព​ីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ…

  Read More »
 • Video

  Cloud Security Begins with the Shared Responsibility Model

  A foundational concept in cloud security is the shared responsibility model. All major cloud providers (AWS, Azure, GCP) adhere to…

  Read More »
 • Video

  Crypto 101 Webinar – Hosted by NewsCrypto

  That’s why we’ll host a free crypto webinar, where you can learn all you need to know and ask anything…

  Read More »
 • Video

  Cloud Computing Tutorial for Beginners in 2021

  Here’s a 12-hour course on Cloud Computing! With the world being driven by the developments in computing, Cloud Computing has…

  Read More »
 • General

  IoT Hacking 101 – Not So Smart Homes/Devices

  As we continue Cyber Security Week, join INE’s Director of Community, Don Donzal, as he gives a brief history of…

  Read More »
 • General

  Beyond Compliance: Tips to Deliver Engaging Application Security Training

  Overview Do your development teams treat application security training as a check the box exercise? Do you wish they would…

  Read More »
 • General

  Cloud Complexities: Navigating the Headwinds

  From lambda functions and microservices to Kubernetes and machine learning: We have heard of devops and shifting left, S3 buckets,…

  Read More »
 • General

  Training: More Servers, More Problems: How Serverless Changes and Reduces Risk

  Security professionals face the daunting challenge of keeping up with constantly changing technology trends. By the time security has a…

  Read More »
 • General

  Training: Moving Operations to the Cloud

  When an organization moves an application or service from one environment to another without stopping to redesign the application, this…

  Read More »
 • General

  Cyber Security for beginners |Introduction to Cybersecurity

  In this course you will learn about cyber security, specifically on the definition of #cybersecurity, technology behind cyber security and…

  Read More »
 • General

  Introduction To Cyber Security

  This Cyber Security training for beginners video covers all the basics that a beginner needs to know to get started…

  Read More »
 • Cybersecurity Training

  Training: Basic Cyber Incident Analysis

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគឧប្បទេវហេតុសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៍មាន” ក្រុមការងារ SecuDemy.com សហការណ៍ជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន INSTINCT នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយផ្តោតទៅលើចំណេះដឹង និងជំនាញជាមូលដ្ឋានក្នុងការវិភាគទៅលើឧប្បទេវហេតុសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (Basic Cyber Indient Anaysis) នានា ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់នូវជំនាញមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការវិភាគស្វែងរកភស្តុតាងនានាដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃឧប្បទេវហេតុទាំងមូល ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានៈ យល់ដឹងអំពីមុខងារជាមូលដ្ឋាននៃក្រុមការងារឆ្លើយតបឧប្បទេវេហតុសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍…

  Read More »
 • Cybersecurity Training

  Training: Cyber Risk and Legal Issues in Business Sectors

  រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ស្ថាបនិកគេហទំព័រ www.Secudemy.com ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី “ហានិភ័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិនៅក្នុវវិស័យធុរៈកិច្ច​ (Cyber Risk and Legal Issues in Business Sector)”…

  Read More »
 • General

  CISM – Full Learning Course with Exam

  នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីប្រធានបទមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ដែលក្នុងនោះមានដូចជា៖ Effective information security governance Information security concepts and technologies Information security manager Scope and charter of information…

  Read More »
 • General

  ទស្សនៈ – យន្តការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា?

  បន្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណ៍កម្មនាពេលថ្មីៗនេះទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន មានឧិកាសជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចរកបាន ទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំ និងអាជីពការងារ។ ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរធនធានរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ទៅដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយក្នុងតំបន់។ CyberSecurity គឺជាសេវាកម្មមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ និងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់ ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។ ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអុិនធឺណិត អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះរលំ ឬបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ។ ផ្នែកទៅលើតម្រូវការទាំងនេះ តើកម្ពុជាបានផ្តល់នូវធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារ។ តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ (លោក លី វណ្ឌី)…

  Read More »
Back to top button