tool

 • Tools

  Parrot Security OS – PenTesting, Forensic and Cryptography

  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Parrot Security សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខធ្វើការតេស្ត ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Parrot Security គឺជាប្រភេទ cloud operating system ដែលត្រូវបានកសាងឡើងសម្រាប់ ​Pentesting, Computer Forensic, Reverse Engineering, Hacking, Cloud Pentesting,…

  Read More »
 • Tools

  WhoisCL – Get WHOIS records from command-line

  WhoisCL គឺជាកម្មវិធីដែលអាចដឹងអំពីទិន្នន័យ ​WHOIS តាមរយៈពាក្យបញ្ជា WhoisCL គឺជាពាក្យបញ្ជា (command-line) យា៉ងសាមញ្ញមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការ ទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពី Domain ណាមួយ។ វាធ្វើការ ភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ ​WHOIS ដោយយោងទៅតាម top-level domain name…

  Read More »
 • Tools

  GlassWire – Protect your computer by monitoring your network

  កម្មវិធី GlassWire ការពារកុំព្យូទ័រអ្នកដោយឃ្លាំមើលបណ្តាញអ្នក កម្មវិធី ​GlassWire បង្ហាញនូវសកម្មភាពបណ្តាញរបស់អ្នក ជាលក្ខណៈងាយស្រួលយល់ក្នុងទម្រង់ជា graph នៅពេលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរកនូវ សកម្មភាពមិនសមស្របនៅតាមអុីនធឺណែត ដែលអាចបង្ហាញថាមានមេរោគ ឬក៏ខុសទៅនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលសកម្មភាពមិនសមស្រប ត្រូវបានរកឃើញ ផ្ទាំងសញ្ញាព័ត៌មាននឹងបង្ហាញឡើង ជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិត ដែលអ្នកអាចធ្វើការការពារកុំព្យូទ័រអ្នក ឯកជនភាពអ្នក និងទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ក្នុងពេលនេះ…

  Read More »
 • Tools

  WiFi software Acrylic WiFi Free v2.0 – Real-time WLAN information and network analysis

  កម្មវិធី WiFi: Acrylic WiFi V2.0 សម្រាប់តាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់ពី WLAN កម្មវិធី Acrylic WiFi គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគនូវចរាចរបណ្តាញ បានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូជាច្រើន ចាប់តាំងពីជំនាន់ដំបូងរបស់ខ្លួនមកម្លេះ ហើយក្នុង ពេលនេះបានចេញដល់ជំនាន់ទី ២ ហើយ ជាមួយនឹងមុខងារច្រើនជាងមុន ហើយដំណើរការជាមួយនឹង ​Wireless…

  Read More »
 • Tools

  RIPS – A static source code analyser for vulnerabilities in PHP scripts

  RIPS គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ធ្វើការវិភាគទៅលើ source code សម្រាប់រកនូវចន្លោះប្រហោង ឬចំនុចខ្សោយនៅក្នុង PHP Scripts RIPS គឺជាកូនកម្មវិធីតូចមួយសរសេរដោយកូដ PHP សម្រាប់រកនូវចំនុចខ្សោយ ឬចន្លោះប្រហោងទៅក្នុង PHP Applications ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈ static code analysis។ ដោយធ្វើការអាននូវ…

  Read More »
 • Tools

  ODAT (Oracle Database Attacking Tool) – Test Oracle Database Security

  កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើតេស្តវាយប្រហារទៅលើ Oracle Database ODAT (Oracle Database Attacking Tool) គឺជាកម្មវិធីប្រភពកូដចំហរ ​(open source) សម្រាប់ធ្វើតេស្តវាយប្រហារ (penetration testing) ទៅលើដាតាបេសរបស់ oracle ដើម្បីរកនូវចំណុចខ្សោយ។ អាចអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តក្នុងករណីខាងក្រោម៖ – ស្វែងរកនូវ…

  Read More »
 • Tools

  Daphne – Tool Look as Task Manager

  ​កម្មវិធី ​​Daphne អាចជំនួសនូវកម្មវិធី ​Task Manager របស់អ្នកបាន Daphne គឺជាកម្មវិធីតូចមួយសម្រាប់ធ្វើការ បញ្ឈប់ (killing) ត្រួតពិនិត្យ (controlling) និងកែសម្រួល (debugging) រាល់ដំណើរការ (processes) នៅក្នុង Windows។ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Task…

  Read More »
 • Tools

  Smart Pentester Tools

  Smart Pentester – An SSH based Penetration Testing Framework Smart Pentester គឺជា SSH Penetration Testing Framework មួយមាននូវ interface GUI សម្រាប់កម្មវិធីល្បីៗមួយចំនួនដូចជា…

  Read More »
 • Tools

  DROZER – Security and Attack Framework for Android

  DROZER- SECURITY AND ATTACK FRAMEWORK FOR ANDROID ​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​Android  បានក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ហើយយើងមើលឃើញនូវការកើនឡើងនៃកម្មវិធីជាច្រើនដែលដំណើរការនៅលើ mobile devices  ដែល ប្រើប្រាស់ android។ បច្ចេកវិទ្យាមានការការផ្លាស់ប្តូរ ហើយកម្មវិធីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្វើតេស្ត ក័មានការកើនឡើងដែរ។ ​Drozer…

  Read More »
 • Tools

  MySQL Database Vulnerability Checking

  កម្មវិធី  Simple SQLi Dumper (SSDp) គឺជាកម្មវិធីតូចមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការរុករកនូវ កំហុស (bugs) ឬនៅចំនុចខ្សោយនៅក្នុង MySQL database។ វាមានមុខងារដូចខាងក្រោម៖ SQL Injection Operation System Function Dump Database Extract…

  Read More »
 • Tools

  Malware Analysis Tool – Hook Analyser 3.1

  កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការវិភាគមេរោគ (malware)  Hook Analyser គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លែមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនូវមេរោគក្នុងលក្ខណៈ static និង run-time (dynamci) ហើយក៏ធ្វើការចងក្រង ប្រមូលព័ត៌មាន (analyse and co-related) ដែលពាក់ព័ន្ធ ចេញពីក្នុងអ៊ិនធឺណែត។ វាជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ ហើយប្រហែលជាកម្មវិធីដែលឥតបង់ប្រាក់មួយប៉ុណ្ណោះ (FREE)…

  Read More »
 • Tools

  Microsoft’s Process Explorer added VirusTotal Scanner support

  Process Explorer  គឺជាកម្មវិធីតូចមួយនៃ Microsoft’s Sysinternals suite ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួសឲ្យកម្មវិធី  task manager របស់វិនដូរ។ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានធ្វើការ បញ្ចេញនូវជំនាន់ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ Process Explorer V16.0 ដែលមានមុខងារដ៏សំខាន់មួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការស្កេន រាល់កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការទាំងអស់ ជាមួយ នឹងវិបសាយ…

  Read More »
 • General

  CyberSecurity Tools List 2014

  ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ យើងនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ហើយជាការប្រសើរដែលអ្នកត្រូវការពារខ្លួនអ្នក ជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្តិសុខ ដែលអាចធ្វើការទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ឬក៍អ្នកអាចទិញ។ បើសិនជាអ្នកត្រូវការ កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ scan ports, assessement tools និងកម្មវិធីដទៃផ្សេងៗទៀតនោះ អត្ថបទនេះ គឺសម្រាប់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវកម្មវិធីជាច្រើន ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ឬក៍ hackers  ហើយដែលអាចស្វែងរកបានតាមអុិនធឺណែត។…

  Read More »
 • Tools

  Digital investigation Tool – OSForensics

  OSForensics បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនដល់ជំនាន់ទី 2.0 ហើយ។ កម្មវិធី OSFoensics អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការកំណត់នូវឯកសារណាដែលសង្ស័យ និងរាល់សកម្មភាព⁣ជាមួយនឹង hash matching, drive signature comparisons, e-mail, memory និង binary data។ វាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការ ទាញយកនូវភស្តុតាងកោសល្យវិច្ឆ័យ…

  Read More »
 • Tools

  PHP Vulnerability Hunter 1.3.87.0 Released

  ជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកនូវចំនុចខ្សោយ ដែលមាននៅក្នុង PHP Code ត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ PHP Vulnerability Hunter គឺជាកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ធ្វើតេស្ត។ ជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់គឺ 1.3.87.0 រួមមានការអភិវឌ្ឍន៍មុខងារ ជាច្រើនដូចជា ការត្រួតពិនិត្យលើ SQL injection, static analysis based…

  Read More »
Back to top button