ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsTelecom & ICT

វាក្យស័ព្ទប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជូនពត៌មានតាមផ្កាយរណប

1. Satellite transponder ឧបករណ៍ផ្សាយតបនៃផ្កាយរណប 

– ឧបករណ៍ផ្សាយតប transponder គឺជាប្រព័ន្ធកូន subsystem មួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅលើផ្កាយរណប (space segment subsystems) មួយ។

– ផ្កាយរណបមួយមានផ្ទុកកាណាល់ channels ច្រើន, ពោលគឺមាន transponders ច្រើនដែលនឹងផ្តល់គំលាតបង់ព្រមទាំងអានុភាពលើបណ្តាប្រេកង់វិទ្យុដែលបានជ្រើសរើសទុកជាមុន។ Transponder បំពេញមុខងារទាំងឡាយនៃឧបករណ៍ផ្សាយផងនិងឧបករណ៍ទទួលផងនៅក្នុងផ្កាយរណបមួយ។ ហេតុនេះ ពាក្យថា transponder បានមកពីការរួមគ្នារវាងតួរអក្សរ trans និង ponder, trans បានមកពីពាក្យថា transmitter (ផ្សាយ) រឺឯពាក្យថា ponder បានមកពីពាក្យថា responder (តប)។

– គំលាតបង់និងអានុភាពផ្សាយនៃ transponder នឹងតម្រូវថាតើពត៌មានច្រើនប៉ុន្មានដែលអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយះ transponder នេះហើយតើឧបករណ៍នៅលើដី (ground equipment) ធំប៉ុន្មានចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីទទួលបានស៊ីញ៉ាល់នេះ។

– Transponder equivalent (TPE) ត្រូវបានប្រើសំដៅដល់ចំនួន transponder សមមូលដែលត្រូវគ្នានឹងគំលាតបង់សរុបជាក់លាក់មួយប្រសិនគេប្រើគំលាតបង់ទំហំ 36 MHz ក្នុងមួយ transponder។ ឧទាហរណ៍ ផ្កាយរណប ARSAT-1 មាន 24 transponders (12+8+4) នៃបង់ Ku: 12 transponders ប្រើគំលាតបង់ 36 MHz, 8 transponders ប្រើគំលាតបង់ 54 MHz, និង 4 transponders ប្រើគំលាតបង់ 72 MHz, ដូច្នេះគំលាតបង់សរុបទាំងអស់ 1152 MHz ត្រូវគ្នានឹងចំនួន transponder សមមូល 32 TPE (គឺ 1152 MHz ចែកអោយ 36 MHz)។

– ជាមូលដ្ឋាន មាន transponders ពីរប្រភេទ: ប្រភេទ Bent pipe transponders និង Regenerative transponders

-ឧបករណ៍ផ្សាយតបប្រភេទ Bent pipe transponder គឺជា transponder ដ៏សាមញ្ញមួយ រឺជា repeater (ពង្រីកនិងផ្សាយបន្តរ) មួយដោយគ្រាន់តែពង្រីកអានុភាពស៊ីញ៉ាល់ដែលទទួលបាននៅលើផ្កាយរណបហើយធ្វើការបំលែងប្រេកង់ពីទិសទទួល (uplink) ទៅជាប្រេកង់ទិសផ្សាយ (downlink) ដើម្បីបញ្ជូនឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយលើដីវិញ។ជាទូទៅ, ប្រេកង់ដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់ earth to space uplink ខ្ពស់ជាងប្រេកង់សំរាប់ space to earth downlink ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបង់ជាក់លាក់មួយ។ (Bent pipe: បំពង់កោង, ដូចជាបំពង់ទឹកដែលប្តូរទិសទឹកកំពុងហូរអោយប្តូរទៅទិសផ្សេងអាស្រ័យលើកំនោងរបស់វា)។

satellite dish antennas under sky

– ឧបករណ៍ផ្សាយតបប្រភេទ regenerative transponder រឺ processing transponderត្រូវបានប្រើនៅលើផ្កាយរណបសម័យទំនើប។ ក្រៅពីបំពេញមុខងារទាំងឡាយដូច bent pipe transponder (ពង្រីកអានុភាព, បំលែងប្រេកង់…) វានឹងធ្វើដំនើរការបំលែងស៊ីញ៉ាល់ (signal processing) ទាំងឡាយ ដូចជា demodulation រលកនាំ RF ទៅបង់ដើម baseband វិញ, demultiplexing, decoded, re-encoded, ធ្វើ modulate ស៊ីញ៉ាល់ឡើងវិញ និង baseband switches ជាដើមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើផ្កាយរណបផ្ទាល់តែម្តង (on-board processing, OBP និង on-board switching, OBS)។

2. High Power Amplifier ឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពខ្ពស់ 

– ធាតុផ្សំសំខាន់បំផុតមួយនៃឧបករណ៍ផ្សាយនៃស្ថានីយលើដីនិងលើផ្កាយរណប (spacecraft transponder) គឺ ឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពខ្ពស់ high power amplifier (HPA)។ ជាធម្មតាមុនពេលស៊ីញ៉ាល់ RF ទៅដល់ HPA, ឧបករណ៍ preamplifier នឹងរុញស៊ីញ៉ាល់ឡើងដល់កំរិតត្រឹមត្រូវមួយអោយច្រកចូល HPA ដែលយើងអាចហៅឧបករណ៍ទាំងពីរនេះរួមគ្នាថាជាប្រព័ន្ធកូន HPA subsystem។

– មានឧបករណ៍ HPA បីប្រភេទ: ប្រភេទជា klystron power amplifier (KPA), traveling wave tube amplifier (TWTA), និង solid state power amplifier(SSPA)។ ឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពTWTA និង SSPA ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ស្ថានីយលើដីនិងលើផ្កាយរណប។

– KPA និង TWTA សម្រេចបានការពង្រីកអានុភាពតាមរយះការបំលែងលំហូនៃអេឡិចត្រុងកាត់តាមបំពង់សុញ្ញាកាស vacuum tube មួយ (ប្រើរន្ទាអេឡិចត្រុង) ។ TWTA ជាធម្មតាត្រូវបានយកមកប្រើនៅពេលតម្រូវអោយមានកំរិតអានុភាពផ្សាយចេញខ្ពស់ ហើយជាចំបងត្រូវបានប្រើនៅក្នុង Bent Pipe Transponders ។

– ឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពខ្ពស់ប្រភេទ solid state power amplifiers ប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ FETs (field effect transistors) សឺម៉ីកុងឌុចទ័រ (ដូចជា gallium arsenide, GaAs) ដែលត្រូវបានដាក់អោយបំពេញមុខងារតាមរយះការប្រើបច្ចេកទេស power combining techniques។ វាត្រូវបានប្រើសំរាប់តម្រូវការអានុភាពទាបនិងមធ្យម (low and medium power applications)។

3. Low Noise Amplifier ឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពមានស៊ីញ៉ាល់រំខានទាប

– ក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជូនពត៌មាន ជាទូទៅស៊ីញ៉ាល់ដែលទទួលបានមានអានុភាពខ្សោយខ្លាំងណាស់ដែលតម្រូវអោយមានការពង្រីកអានុភាពស៊ីញ៉ាល់មុនពេលដែលពត៌មានអាចត្រូវបានដកចេញពីរលកនាំដោយត្រឹមត្រូវ (demodulated)។ តែឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពទូទៅមិនគ្រាន់តែពង្រីកអានុភាពស៊ីញ៉ាល់ដែលចង់បាន desired signal នោះទេ ស៊ីញ៉ាល់រំខាន noise របសវាក៏ត្រូវបានបញ្ចូលផងដែរដែលជាហេតុនាំអោយរង្វាស់នៃស៊ីញ៉ាល់រំខាន Noise Figure មិនអាចទទួលយកបាន។ ដូច្នេះហើយឧបករណ៍ពង្រីកអានុភាពមានស៊ីញ៉ាល់រំខានទាប Low Noise Amplifiers (LNA) ចាំបាច់តម្រូវអោយមានដើម្បីពង្រីកស៊ីញ៉ាល់ទទួលអោយដល់កំរិតអានុភាពដែលអាចទទួលយកបានខណះដែលកាត់បន្ថយកំរិតស៊ីញ៉ាល់រំខានអោយបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅកើត។ នៅក្នុងគោលដៅនេះដែរ LNA ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាត្រង់ស៊ីស្ទ័រត្រូវបានប្រើជាទូទៅសព្វថ្ងៃនេះ ជាអាថ៌បណ្តាប្រភេទនៃ field-effect transistor (FET) និង high electron mobility transistor (HEMT) ត្រូវបានប្រើញឹកញាប់។

-LNA ត្រូវបានប្រើក្នុងក្នុងទិសទទួលនៃផ្នែកខាងដើមនៃដំនើរការប្រេកង់វិទ្យ RF front end នៅក្នុងឧបករណ៍ទទួល (transponder) របស់ផ្កាយរណប និងនៅឯស្ថានីយលើដី។ សំរាប់ការទទួលស៊ីញ៉ាល់នៅឯស្ថានីយលើដី ជាធម្មតា LNA ត្រូវបានដាក់អោយកៀកនឹងប្រដាប់ទទួលស៊ីញ៉ាល់ feedhorn នៃអង់តែន ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហាតបង់ដោយសារខ្សែ feedline៕

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Telecommunications and Networking – បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និង បណ្តាញ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button