ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

តើអ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមអាជីពការងារខាងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានយ៉ាងដូចម្តេច?

ខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀន។ វាគឺផ្នែកមួយដែលជម្រុញឲ្យខ្ញុំបង្កើតវេបសាយនេះឡើង ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកលើកកំពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណៈជនទូទៅ បន្ថែមពីលើនិស្សិតប្រមាណច្រើនជាង ១០០០ នាក់ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនកន្លងមកនេះ។

មានសំនួរមួយដែលនិស្សិតនិយមសួរគឺថា “ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអាជីពក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាន ដោយមិនមានបទពិសោធន៍សោះឡើយ។ បើសិនជាអាច តើលោកគ្រូអាចផ្តល់នូវផែនទីផ្លូវនៃវគ្គសិក្សា/ហ្វឹកហ្វឺន ក៏ដូចជាឳកាសការងារដំបូង (entry level), សិក្ខាសាលា, ។ល។ ខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកនូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងរង្វង់ ១ឆ្នាំ ដើម្បីឈានជើងចូលទៅកាន់អាជីពការងារក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាន។”

ចំលើយរបស់ខ្ញុំគឺ មិនមានផ្លូវណាមួយជាក់លាក់ឡើយ ។

អាជីពការងារជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាខ្លាំង។ បើសិនជាមិនមាននោះទេ អ្នកគួរតែចំណាយពេលវេលាសិក្សាអំពីថាតើ IT ធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសហគ្រាស ហើយវាជួយដល់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មយ៉ាងណា?។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវធ្វើការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ អ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន។ មនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះ ពីព្រោះតែវាទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន ប៉ុន្តែក្រោយមកទើបដឹងច្បាស់ថា ខ្លួនមិនចូលចិត្តវាទេ ពីព្រោះការងារនេះគឺពិបាក។ ការផ្តោតទៅលើជំនាញណាមួយនៃសន្តិសុខព័ត៌មានដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើបំផុត គឺជាចំនុចសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែង។

អ្នកគួរតែដឹងខ្លួនអ្នកផងដែរថា ថាតើអ្នកមានបំណងដឹកនាំខាងកម្មវិធីសន្តិសុខព័ត៌មាន, ដឹកនាំផ្នែកណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូល, ឬក៏គ្រាន់តែធ្វើការជាលក្ខណៈឯកជន។ កម្រិតនៃភាពដឹកនាំផ្សេងគ្នាទាមទារឲ្យមានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។ ចំឡើយនឹងសំណួរនេះ នឹងជួយអ្នកក្នុងការកំណត់នូវការហ្វឹកហ្វឺន (មិនមែនបច្ចេកទេស) បន្ថែមទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ (ឧ. វគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្តីពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង បើសិនជាចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ) ។

ចុងក្រោយមក អ្នកដែលចង់ក្លាយខ្លួនអាចអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខព័ត៌មាន ត្រូវតែសិក្សាយល់ដឹងនូវគំនិតមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពជោគជ័យនៃ អាជីពការងារ ៖
– តើអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើការជាមួយ?
– ក្នុងន័យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម (business processes) តើអាជីវកម្មនេះដំណើរការរបៀបណា?
– តើមានការគំរាមគំហែង ហានិភ័យ ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះ ដែលអាចរំខានដល់ប្រតិបត្តិការដែលគាំទ្រដល់អាជីវកម្ម?
– តើអ្នកដាក់យុទ្ធសាស្ត្រ ឬគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីកម្រិតនូវផលប៉ៈពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការគំរាមគំហែង ហានិភ័យ ឬព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ?

ដើម្បីយល់ដឹងនូវចំនុចនិមួយៗទាមទារឲ្យមាននូវបទពិសោធន៍ នៅក្នុងតួនាទីខុសៗគ្នា និងអង្គភាពផ្សេងៗគ្នា។ នៅក្នុងសន្តិសុខព័ត៌មាន គោលដៅគឺការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព មិនមែន compliance នោះទេ។ ការយល់ដឹងអំពីអ្វីៗទាំងឡាយធ្វើការជាមួយគ្នា គឺត្រូវចំណាយពេលវេលា ប៉ុន្តែវាគឺ មានតម្លៃណាស់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែង។

យោបល់ចុងក្រោយ

– ស្វែងរកឳកាសធ្វើការងារជាអ្នកហាត់ការ (intern) ហើយទាញយកបទពិសោធន៍នៅពេលដែលអ្នកកំពុងនៅក្នុងការសិក្សា

– សូមគិតថាធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ មិនមែនដើម្បីប្រាក់ចំណូលនោះទេ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីពការងារដំបូង។ រាល់ឳកាសនិមួយសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រ គឺជាឳកាសមួយដ៏ល្អបំផុត

– ជ្រើសរើសយកវិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិណាមួយ, កម្មវិធីសិក្សា និងព័ត៌មានដែលមានទាំងឡាយ ដែលជួយអ្នកក្នុងការរៀនអ្វីៗទាំងអស់។

– ស្វែងរកនូវអ្នកណែនាំដ៏ល្អ។ អ្នកគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ឬសន្តិសុខព័ត៌មាន។ អ្នកក៏គួរតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នក ដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកអាជីវកម្មផងដែរ ដោយសារតែគាត់អាចផ្តល់ការណែនាំមិនមែនបច្ចេកទេស។

តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button