ISAC Cambodia (InfoSec)
DocumentsGeneralKnowledgeSecurity NewsUncategorized

The most vulnerable operating systems and applications in 2014

បើតាមប្លុកនៃក្រុមហ៊ុន GFI បានឲ្យដឹងថា មានប្រមាណជា ៧០៣៨ ចំនុចខ្សោយផ្នែកសន្តិសុខត្រូវបានបន្ថែមចូលទៅក្នុងតាដាបេសជាតិស្តីអំពីចំនុចខ្សោយ (National Vulnerability Database -NVD) នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះ។ មានន័យថា ជាមធ្យមក្នុង១ថ្ងៃមានចំនុចខ្សោយប្រមាណជា ១៩ ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍។ តួលេខនេះ គឺវាបានបង្ហាញពីភាពកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់ ជាងឆ្នាំ២០១៣ ហើយនឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ នៅក្នុងរយៈពេលពីរ/បីឆ្នាំបន្ទាប់បន្តទៅទៀត។

មាន ២៤ភាគរយនៃចំនុចខ្សោយទាំងនោះ ត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថា មានលក្ខណៈខ្ពស់ ​(high severity)។ ភាគរយនេះគឺមានចំនួនទាបជាងឆ្នាំ២០១៣ ប៉ុន្តែ ចំនួនតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនុចខ្សោយដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ មានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

កម្មវិធីជនទីបី (third-party app) គឺជាប្រភពដើមដ៏សំខាន់បំផុតនៃចំនុចខ្សោយ ដែលមានច្រើនជាង ៨០ភាគរយត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីជនទីបីនោះ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​(operating system) គឺមានចំនួនតែ ១៣ភាគរយ និងឧបករណ៍ (hardware) មានចំនួន ៤ភាគរយ។

ចំនុចខ្សោយដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

វាមើលទៅគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ដែលថាទោះបីជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិនដូរ (Windows OS) ត្រូវបានគេគិតថាមានចំនួនចំនុចខ្សោយច្រើននោះ តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ ខាងលើនោះ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ ​Apple គឺ OS X និង iOS គឺស្ថិតនៅខាងលើគេបង្អស់ រួចបន្តទៅ Linux Kernel។

2014 គឺជាឆ្នាំដែលមានលំបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Linux បើយើងក្រលេកមើលក្នុងទម្រង់សន្តិសុខ ដែលយើងបានដឹងហើយថា បញ្ហាសន្តិសុខធំៗក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នេះគឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី ដែលដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ជាឧទាហរណ៍មានពីរធំៗ គឺ Heartbleed និង Shellshock ជាដើម។

HEARTBLEED – គឺជាចំនុចខ្សោយមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង OpenSSL ដែលបានធ្វើឲ្យទិន្នន័យទាក់ទងទៅនឹង Cryptograpic Keys និងទិន្នន័យឯកជនមួយចំនួនធំ នៃវិបសាយនិងសេវាកម្មល្បីៗជាច្រើន អាចត្រូវបានលួចយកដោយអ្នកវាយប្រហារ។ វាត្រូវបានគេគិតថាគឺជាការគំរាមគំហែងមួយដ៏ធំ បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ស្វែងយល់បន្ថែម >> Presentation What is HeartBleed?

ស្វែងយល់បន្ថែម  >> Understanding Heartbleed in Video

SHELLSHOCK – គឺជាចំនុចខ្សោយមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង command-line shell (linux or Unix) ដែលគេស្គាល់ថា Bash (GNU Bourne Again Shell) ដែលធ្វើឲ្យវិបសាយ (websites) ម៉ាស៊ីនមេ (servers) កុំព្យូទ័រ (PC) OS X Macs និង home routers ច្រើនរាប់មិនអស់ ប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ឧក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត។

ស្វែងយល់បន្ថែម >> Shellshock: ‘Deadly serious’ new vulnerability found

កម្មវិធីសំខាន់ៗដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០១៤

រាល់កម្មវិធីដែលបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីនេះ គឺមានលក្ខណៈស្ទើរតែដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែរ។ ដោយមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើល កម្មវិធីសម្រាប់បើកមើលវិបសាយ ​(Web Browsers) គឺនៅតែនាំមុខគេក្នុងការមានចំនុចខ្សោយ ពីព្រោះកម្មវិធីទាំងនោះ គឺជាច្រកផ្លូវពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ចូលទៅកាន់ server ហើយ នឹងធ្វើការសាយភាយ malware នៅលើម៉ាស៊ីនកូន (clients) ។ ​កម្មវិធី Adobe និង Java គឺជាការប្រឈមមុខចំបងមួយ ប៉ុន្តែ Web Browers នៅតែបន្តនាំមុខលើតារាងក្នុងរយៈពេល ៦ឆ្នាំមកហើយ។ Mozilla Firefox ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនុចខ្សោយច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ និង ២០១២ ក្នុងពេលដែល Google Chrome ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ និង ២០១១ ហើយ Internet Explorer ស្ថិតនៅខាងលើគេក្នងរយៈពេល ០២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ។

ដើមី្បធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមានសន្តិសុខល្អ វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលប្រព័ន្ធទាំងនោះត្រូវតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមការទាមទារ។

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button