Job

 • General

  ជំនាញដែលល្អបំផុតសម្រាប់អាជីពការងារជាអ្នកធ្វើតេស្តសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

  ក្រោយពីអានអត្ថបទ តើអ្នកចាប់យកអាជីពការងារផ្នែក PenTest យ៉ាងដូចម្តេចមក ខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីពការងារនេះ។ ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវជំនាញបឋមមួយចំនួនដែលអ្នកធ្វើតេស្តសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (penentration tester) ទាំងអស់គួរតែមាន។ យើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើជំនាញដែលដូចគ្នាៗ ដោយសារតែយើងមិនអាចរំពឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗមានជំនាញដូចគ្នានោះទេ។ ១. យល់ឲ្យបានច្បាស់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ខ្ញុំមិនអាចសង្កត់ធ្ងន់ថា វាសំខាន់ប៉ុនណានោះទេ។ មនុស្សជាច្រើនចង់ក្លាយទៅជាអ្នកវាយប្រហារ (hackers) ឬជាអ្នកជំនាញសន្តិសុខប្រព័ន្ធ តែបែជាមិនដឹងអំពីប្រព័ន្ធទាំងនោះទៅវិញ។…

  Read More »
 • General

  Job Opening: Cybersecurity Career at ABA Bank

  ថ្មីៗនេះធនាគារមួយដែលឈានមុខគេខាងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺ ធនាគារ​ ABA បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក Cybersecurity និងផ្នែកជាច្រើនផ្សេងទៀត ។ សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមានគមន៍ និងព័ត៌មាន ឬ Cybersecurity គឺមានតម្រូវការទៅលើតួនាទីជា ICT Security Officer និង ICT Security Analyst ដែលត្រូវការជាច្រើនរូប។…

  Read More »
 • Job Recruitment

  Job: Manager of Information System Security (01 Post)

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ

  Read More »
 • General

  Job: Senior Officer, Information Security (Amret Microfinance)

  ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត (AMRET Microfinance) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបដើម្បីបំពេញតួនាទីជា Senior Officer, Information Security ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ និងពេញម៉ោង។ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យនៅក្នុងវេបសាយតែម្តងដោយចុចទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖…

  Read More »
 • Job Recruitment

  Job: Administration Officer (iBel Cybersecurity)

  ថ្មីៗនេះ iBel Cybersecurity Co., Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបជាបន្ទាន់ ដើម្បីបំពេញតួនាទីជា Adminstration Officer ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយដល់ការងាររដ្ឋបាលទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន និងជាជំនួយការអគ្គនាយក។ ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន សូមចូលទៅកាន់វេបសាយ www.ibelsecurity.com…

  Read More »
 • General

  Job Opening – IT Security Administrator (Vision Fund)

  ថ្មីៗនេះ VisionFund Cambodia ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01)រូបជាបន្ទាន់ ដើម្បីបំពេញតួនាទីជា IT Security Adminstrator ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់ VisionFUnd, គ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍និងកម្មវិធីសន្តិសុខនានា, គ្រប់គ្រងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខព័ត៌មាន, ធ្វើផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តន៍ស្តង់ដារ-នីតិវិធី-គោលការណ៍សន្តិសុខដើម្បីការពារដាតាបេស និងបណ្តាញប្រឆាំងទៅនឹងការកែប្រែទិន្នន័យដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ការបំផ្លាញឬបញ្ចេញ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមគំហែងនានាដែលកំពុងកើតមានសព្វថ្ងៃទាំងពីខាងក្រៅ…

  Read More »
 • General

  អាជីពការងាររបស់អ្នកមានវិញ្ញាបនប័ត្រ CISSP និងប្រាក់ខែរំពឹងទុក

  សេចក្តីផ្តើម ISC2’s CISSP នៅតែជាវិញ្ញាបនប័ត្រមួយដែលមានតម្រូវការ និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាសាកលនៅក្នុងជំនាញសន្តិសុខព័ត៌មាន។ ការស្វែងរកបេក្ខជនបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសធំៗនៅជុំវិញពិភពលោក, វិញ្ញាបនប័ត្រ CISSP គឺជាការទាមទារមួយដ៏ចាំបាច់មួយនៅក្នុងការងារផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ។ អាជីពការងារផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគ ឬផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការក្នុងតួនាទីជា IT & Information Security ជាទូទៅអ្នកផ្តោតទៅលើ សន្តិសុខផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ…

  Read More »
 • Job Recruitment

  Job Opening: IT Security Manager (Credit Bureau Cambodia)

  ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia “CBC” បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជនមួយ (01) រូប ដើម្បីបំពេញការងារក្នុងតួនាទីជា IT Security Manager មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្នាក់ការធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ កម្រិតអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពនេះ គឺទទួលខុសត្រូវការបង្កើតនិងថែទាំនូវចក្ខុវិស័យ យុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីនានា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថារាល់ទ្រព្យសម្បតិ្តព័ត៌មាន (information…

  Read More »
 • Job Recruitment

  Vision Fund: IT Security Administrator (Head Office)

  ថ្មីៗនេះ VisionFund បានធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជនមួយ ​(01)រូប ដើម្បីបំពេញការងារជា IT Security Administator មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្នាក់ការធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មាន, គ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធី និងឧបករណ៍សន្តិសុខព័ត៌មាន, គ្រប់គ្រងទៅលើហេតុការណ៍សន្តិសុខ, ធ្វើផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ និងត្រួតពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារសន្តិសុខ, នីតិវិធី និងការណែនាំនានាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធ, ការពារដាតាេបស…

  Read More »
 • General

  Job Opening: IT Audit Consultant with Deloitte (Cambodia) Co., Ltd.

  នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Deloitte (Cambodia) Co., Ltd. បានធ្វើការប្រកាសរកអ្នកជំនាញផ្នែកសនវកម្មសន្តិសុខ IT (IT Audit Consulant) ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Deloitte Risk Advisory។ អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានផ្នែក IT Audit ដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សា ឬមានបទពិសោធន៍ខ្លះៗ…

  Read More »
Back to top button