ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

Quick guide to GDPR explained

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ  GDPR (General Data Regulation Protection) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភា សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចូលជាធរមាន ។ ច្បាប់ថ្មីមួយនេះ នឹងពង្រឹងការការពារទិន្នន័យសម្រាប់ពលរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុប ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនូវអភិក្រម (approach) ដែលវិស័យធុរកិច្ច​ (business) គិតគូរទៅលើសន្តិសុខព័ត៌មាន (Information Security), ឯកជនភាពទិន្នន័យ (data privacy) និងអភិបាលកិច្ចល្អ​ (governance) ។

ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពទៅលើរាល់អាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប ពីព្រោះ GDPR បានធ្វើការកំណត់តម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខព័ត៌មាន (mandatory notification) ដែលក្នុងនោះគឺមានការពិន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចទិន្នន័យ (data breach) រហូតដល់ខ្ពស់បំផុត ៤% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបទូទាំងសាកលលោក ហើយនឹងការផ្តល់សេរីភាពទៅដល់ពលរដ្ឋថាតើទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

ទោះបីជា GDPR ត្រូវបានអនុម័តដោយសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាមិនមែនប៉:ពាល់តែក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេ។ គតិយុត្តថ្មីនេះមានវិសាលភាពចំបងទៅលើអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលប្រតិបត្តិការនៅលើទឹកដីសហគមន៍អឺរ៉ុប ក៏ដូចជាខាងក្រៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្តល់នូវទំនិញ និងសេវាទៅដល់ពលរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយគិត ទាំងអាជីវកម្មអនឡាញផងដែរ។ ដោយសារតែអ៊ិនធឺណិតមិនមានព្រំដែន នោះវាមានន័យថា ភាគច្រើននៃអាជីវកម្មអនឡាញនឹងរងផលប៉ៈពាល់នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយជាមិនខាន។

ផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់អនុលោមភាពនៃ GDPR គឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្តើមពីលក្ខណៈសាមញ្ញមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. បញ្ច្រាបការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពី GDPR ទៅដល់គ្រប់អង្គភាពឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ថាតើវាមានផលប៉ៈពាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអាជីវកម្ម

២. ជួយទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ឲ្យយល់អំពី​ GDPR ហើយនឹងតម្រូវការធនធានចាំបាច់នានា ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ (transform) អំពីអភិក្រមដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

៣. ចាត់តាំងនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារទិន្នន័យ​ (Chief Data Protection Officer) ដើម្បីដឹកនាំកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅកាន់អនុលោមភាព​ GDPR ហើយនឹងធ្វើការវាយតម្លៃ (assess) នូវតម្រូវការនៃការការពារទិន្នន័យ

៤​. ធ្វើសវនកម្ម (audit) និងត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញ (review) នូវប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន នីតិវិធីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ និងកិច្ចសន្យានានាជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងបន្ទាប់មកធ្វើសនវកម្មព័ត៌មាន (information audit)

៥. អ្នកក៏ត្រូវធ្វើសវនកម្មទៅលើប្រព័ន្ធជូនដំណឹងឯកជនភាព (privacy notice system) និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកមាននូវនីតិវិធីត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការចាប់រកឃើញ (detect) ការរាយការណ៍ (report) និងការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧប្បទេវហេតុសន្តិសុខ(security breach) ណាមួយ ក្នុងរយៈពេល ៧២ម៉ោង

ច្បាប់ GDPR នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។ តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពី GDPR តាមរយៈវេបសាយ https://www.eugdpr.org/

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button