ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

តើ Malicious Payload ជាអ្វី?

ប្រែសម្រួលដោយ លោក សួន បញ្ញា | អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអុិនធឺណិត

តើអ្វីទៅជា malicious payload?

នៅក្នុងបរិបទនៃការវាយប្រហារតាមអុិនធឺណិត ​(cyber-attack), ពាក្យថា ​”Payload” គឺសំដៅទៅដល់ធាតុផ្សំមួយនៃការវាយប្រហារដែលអាចធ្វើឱ្យមានការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះ។ Payload អាចសំងំនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក រហូតដល់ពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ ឬដល់ដំណាក់កាលទទួលពាក្យបញ្ជាជាដើម។

បន្ទាប់ពីហែគឃឺវាយប្រហារជ្រៀតចូលទៅកាន់ (exploit) ប្រព័ន្ធមួយហើយ ពួគគេអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ករគ្រោះថ្នាក់ឬធ្វើការខូចខាតទៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញនោះ។  នេះហើយជាតួនាទីរបស់ Payload ដែលជាកូដដែលបង្កើតសម្រាប់គោលបំណងដូចដែលបានរៀបរាប់នេះ។ មេរោគកុំព្យូទ័រ អាចផ្ទុកទៅដោយកូដ ​payloads មួយឬច្រើន។ Malicious payloads ក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយអុីមែល (email attachment) ផងដែរ។

តើ Payload អាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ឬធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រដីអ្វីខ្លះទៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញ?

Payloads អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រោម:

១. Activity Monitoring: ការតាមលួចតាមដានសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ ដើម្បីប្រមូលទិន្ន័យក្នុងគោលបំណងចារកម្ម ធ្វើការគម្រាមគំហែង ប្រមូលព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនដើម្បីលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

២. Displaying Advertisements: ការបង្ហាញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផុសឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឬមិនចង់បាន។

៣. Deleting or modifying files: ការលុបចោល ឬក្លែងឯកសារ ឬកម្មវិធីក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យគាំកុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ធបណ្តាញ។

៤. Downloading new files: ការទាញយកឯកសារឬកម្មវិធីផ្សេងៗដោយមិនប្រក្រដី

៥. Running background processes: ការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីដោយម្ចាស់កុំព្យូទ័រ ឬម្ចាស់បណ្តាញប្រព័ន្ធមិនដឹងខ្លួន។ ឧទាហរណ៍កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនិងដំណើរការ cryptocurrency mining ឬ ការផ្ទុកទិន្ន័យ។

តើ Malicious Payloads ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាមរបៀបណា?

អ្នកវាយប្រហារដំបូងត្រូវរកវិធីសាស្រ្តក្នុងការជ្រៀតចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាការ exploit។ ខាងក្រោមជាវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការ payload:

១. Open an executable file: តាមរយ:ដែលជនរងគ្រោះចុចបើកកម្មវិធីតំឡើង payload។

២. Setting off a specific set of behavioral conditions: វិធីនេះត្រូវបានស្គាល់ជា (Logic Bomb)។ Logic Bomb ជាការដាក់លក្ខណឲ្យ Payload ដំណើរការនៅពេលកំណត់ ពិសេសណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ពេលដែលបុគ្គលិកធ្វើការជាក់លាក់ណាមួយមិនមកធ្វើការ។

៣. Opening certain non-executable files:  ពេលខ្លះ Payload ក៏អាចដាក់ឲ្យដំណើរការតាមរយ:ការបើកកម្មវិធីឬឯកសារធម្មតាម (non-executable files) បានដែរ។ ឧទាហរណ៍ឯកសាររូបភាពជាដើម។

តើ payload ខុសគ្នាពី exploit យ៉ាងដូចម្តេច?

Exploit ជាកូដឬវិធីសាស្រ្តក្នុងការជ្រៀតចូលទៅកាន់គោលដៅ។ Payload ជាកូដដែលនឹងបំផ្លាញ ឬធ្វើឲ្យមានការខូចខាតចំពោះគោលដៅ។ យើងអាចប្រៀបធៀប exploit ទៅនឹងតួខ្លួនគ្រាប់មីស៊ីលដែលជាអ្នកដឹកនាំក្បាលគ្រប់យកទៅកាន់គោលដៅបាញ់។ រីឯ Payload ជាក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលជាផ្នែកមួយដែលនិងបុកកម្ទេចឬផ្ទុះបំបែកបំផ្លាញគោលដៅ៕

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com


Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button