ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralRegulationRegulations UpdateSecurity News

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-commerce) ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភា

កាលពីថ្ងៃមិ្សលមិញ រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-commerce law) ដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយ ហើយគឺច្បាប់មួយដែលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថលផងដែរ – នេះបើតាមការចេញផ្សាយពីវេបសាយ ​KhmerTime

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភា ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានលើកឡើងថា ច្បាប់ស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនេះ​ គឺជាគតិយុត្តិមួយដ៍សំខាន់ក្នុងការជម្រុញលើកកំពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយក៏នឹងពង្រឹងនូវទំនុកចិត្ត ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវា និងអតិថិជនផងដែរ។

សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ដែល​មាន ១២ ​ជំពូក និង ៦៧ ​មាត្រា​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​វិធាន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដ៏សំខាន់​នៅក្នុង​ការជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​របស់​កម្ពុជា​ប្រកប​ដោយ​ទំនុកចិត្ត​ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ខណៈ​វា​នឹងចូលរួម​ចំណែក​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ត្រៀម​ទទួល​យក​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​ ៤​។

បន្តទៀត ច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឺទ្ធសភា មុននឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ រួចបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។

តាមការចេញផ្សាយពី ​FreshNews បានឱ្យដឹងថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសម្រេចយល់ព្រមក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក រួមមាន ១២ជំពូក និង៦៧ មាត្រា ដូចខាងក្រោម៖

*ជំពូកទី១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ មាន៤មាត្រា (ពីមាត្រា១ ដល់មា ត្រា៤)។ ជំពូកទី១នេះចែងអំពីគោលបំណង គោលដៅ វិសាលភាព និងនិយមន័យនៃវាក្យសព្ទសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងច្បាប់នេះ។

* ជំពូកទី២ សុពលភាពនៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក មាន១០មាត្រា (ពីមាត្រា៥ដល់មាត្រា១៤)។ ជំពូកទី២នេះ ចែងអំពីការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនង អេឡិចត្រូនិក លក្ខខណ្ឌតម្រូវជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ លក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះហត្ថលេខា លក្ខ ខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់រក្សាព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ដើម ទម្រង់ បែបបទដែលកំណត់ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ លើការរក្សាទុកកំណត់ត្រា លក្ខខណ្ឌតម្រូវស្តីពីភស្តុតាង ការបង្កើត និងសុពលភាពកិច្ចសន្យា អានុភាពរវាងគូភាគី និងការអនុវត្តដោយឡែកតាមការព្រមព្រៀងរបស់គូភាគី។

* ជំពូកទី៣ ដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក មាន៤មាត្រា (ពីមាត្រា១៥ ដល់មាត្រា១៨)
ជំពូកទី៣នេះ ចែងអំពីពេលវេលានិងទីកន្លែងនៃការបញ្ជូនចេញនិងការទទួលព័ត៌មានក្នុងទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក សំណើបង្កើតកិច្ចសន្យាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តសម្រាប់ បង្កើតកិច្ចសន្យា និងកំហុសឆ្គងនៃការបញ្ចូលព័ត៌មានក្នុងទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក។

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភា / ប្រភពរូបភាព៖ FreshNews

* ជំពូកទី៤ កំណត់ត្រូ អឡិច ត្រូនិក និងហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកដែលមានសុវត្ថិភាពមាន៥មាត្រា (ពីមាត្រា១៩ ដល់ មាត្រា២៣)។ ជំពូកទី៤នេះ ចែងអំពីកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូ និកដែលមាន សុវត្ថិភាព ហត្ថលេខា អេឡិចត្រូនិក ដែលមានសុវត្ថិភាព ការសន្មតទាក់ទង នឹង កំណត់ត្រានិង ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក ដែលមានសុវត្ថិភាព ការលួចប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ និងស្ថាប័នមានសមត្ថ កិច្ចគ្រប់គ្រងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព។

* ជំពូកទី៥ អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្តល់សេវាពា ណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមាន៥មាត្រា (ពីមាត្រា២៤ ដល់មាត្រា២៨)។ ជំពូកទី៥នេះ ចែងអំពីការទទួល ខុសត្រូវរបស់អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ការទទួលខុស ត្រូវផ្នែកព័ត៌មានឬហេតុការណ៍ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតឬអាជ្ញា បណ្ណក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និង បទប្បញ្ញត្តិ សម្រាប់អន្តរការីនិងបុគ្គលផ្តល់សេ វាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងកាតព្វកិច្ចពន្ធ ការលើកទឹកចិត្ត និងការអនុគ្រោះ។

* ជំពូកទី៦ កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ មាន៥មាត្រា (ពីមាត្រា២៩ ដល់មាត្រា៣៣)។ ជំពូកទី៦នេះ ចែងអំពីព័ត៌មានអប្បបរមាក្នុង ពាណិជ្ជក ម្មតាមប្រ ព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ដែលមិនបានស្នើសុំ ការបង្កើតប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូ និកក្លែងបន្លំនិងកូដព្យាបាទ ការការពារទិន្នន័យ និងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹ ងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់។ជំពូកទី៧សកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មាន១មាត្រា (មាត្រា៣៤)

* ជំពូកទី៧ នេះ ចែងអំពីការទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនង អេឡិចត្រូនិក ដោយ ស្ថាប័នរដ្ឋ។

* ជំពូកទី៨ ភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិក មាន១១មាត្រា (ពីមាត្រា៣៥ ដល់មាត្រា ៤៥)។ ជំពូកទី៨នេះ ចែងអំពីការទទួលយកជាទូទៅនៃភស្តុតា ងអេឡិចត្រូនិក សុក្រឹតភាពនៃប្រ ព័ន្ធអឡិចត្រូនិក សុក្រឹតភាពនៃព័ត៌មាន ឯកសារដែលបានបោះពុម្ពចេញ បន្ទុកក្នុងការបង្ហាញ អំពីយថាភូតភាព នៃភស្តុតាង អេឡិចត្រូនិក បទដ្ឋាននៃការកត់ត្រាឬការរក្សាទុកកំ ណត់ត្រា អេឡិចត្រូនិក ការចេញលិខិតបញ្ជាក់យថាភូតភាព នីតិវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការបង្កើតភស្តុតាង អេឡិចត្រូនិក ការបំពានលើកូដនីយកម្មការទទួលយកកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិកពីបរទេស និង ការទទួលយកព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកមកពីបរទេស។

* ជំពូកទី៩ ការទូទាត់ និង/ឬការផ្ទេរ ប្រាក់តាម អេឡិចត្រូនិក មាន៣មាត្រា (ពីមាត្រា៤៦ ដល់មាត្រា៤៨)។ ជំពូកទី៩នេះ ចែងអំពីប្រ តិបត្តិការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលផ្តល់សេវាទូទាត់ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន។

* ជំពូកទី១០ សមត្ថកិច្ច ការប្តឹងតវ៉ា និងនីតិវិធីនៃការផាកពិន័យ មាន៣មាត្ រា(ពីមាត្រា៤៩ ដល់មាត្រា៥១)។ ជំពូកទី១០នេះ ចែងអំពីសមត្ថកិច្ច នីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ា និងនីតិវិធីនៃការផាកពិន័យ។

* ជំពូកទី១១ ទោសប្បញ្ញត្តិ មាន១៤មាត្រា (ពីមាត្រា៥២ ដល់មាត្រា៦៥)។ ជំពូកទី១១នេះ ចែងអំពីទណ្ឌកម្មនិងការផាកពិន័យ ។

* ជំពូកទី១២ អវសានប្បញ្ញត្តិ មាន២មាត្រា (ពីមាត្រា៦៦ ដល់មាត្រា៦៧)។ ជំពូកទី១២នេះ ចែងអំពីការនិរាករណ៍ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នេះ និងការអនុវត្តច្បាប់នេះ៕

ប្រភព៖

https://www.khmertimeskh.com/50649249/e-commerce-law-gets-the-go-ahead/

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/136017-2019-10-08-06-08-13.html

https://m.postkhmer.com/សេដ្ឋកិច្ច/ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក-ត្រូវបានអនុម័ត

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button