Video

 • Security Concerns Surrounding Web Browsers

  បញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញការប្រើប្រាស់ ​Web Browsers វិដេអូខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើការផ្តល់នូវការសិក្សាលំអិតទៅលើ Web Browsers អំពីវិធីសាស្ត្រដែល Browsers ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវិដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃដំណើរការនៃ Browsers។

  Read More »
 • Two Steps Ahead: Protecting Your Digital Life

  ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសពីរជំហាន គឺជួយការពារជីវិតឌីជីថលរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់នូវពាក្យសម្ងាត់តែមួយ ដើម្បីការពារនូវទិន្នន័យរបស់អ្នក គឺជាជំហានទី១ ដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងការការពារខ្លួនអ្នក។ ចូរស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រ ក្នុងជំហានទី២ ដើម្បីបន្ថែមនូវស្រទាប់សន្តិសុខមួយទៀត ហើយការពារគណនីរបស់អ្នក។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេហៅថា “2-step authentication”។

  Read More »
 • Cybersecurity hour – R.I.P. Internet

  ម៉ោងនៃ CyberSecurity – R.I.P Internet លោក Mikko Hypponen បានចែករំលែកនូវការយល់ដឹងរបស់គាត់អំពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃអនាគត ។ លោក Mkko Hypponen គឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន F-Secure នៅ Finland។ គាត់បានដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ ដោយឆ្លងកាត់នូវការរីករាលដាលនៃមេរោគកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ គាត់បានឲ្យឈ្មោះទៅកាន់មេរោគមួយ…

  Read More »
 • Chris Domas: The 1s and 0s behind cyber warfare

  លេខ 1s និងលេខ 0s នៅពីក្រោយសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត Chris Domas គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន។ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាខាងលើនេះ លោកបានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកទេស ​pattern recognition និង reverse engineering ដើម្បីយល់ដឹងអំពីលេខកូដ binary…

  Read More »
 • Social Networks Tips for Online Security

  គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាយើងជានរណាឡើយ នៅតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម (Social Network) … ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម អ្នកនឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ពីវា 🙂 ។ អ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីគន្លឹះល្អៗ សម្រាប់សន្តិសុខពេលអ្នកចូលទៅកាន់អ៊ិនធឺនែត។    

  Read More »
 • Difference Between Viruses, Worms and Trojans

  ខាងលើនេះគឺជាវិដេអូ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា រវាង Virus, Worm និង Trojan Horse។

  Read More »
 • Phishing Assessments – What is Phishing?

  Phishing គឺជាវិធីសាស្ត្រវាយប្រហារមួយដែលពេញនិយមបំផុត នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការធ្វើលំហាត់ ​Phishing គឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពមួយ ដើម្បីឲ្យ មានភាពជឿជាក់ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

  Read More »
 • CrimeWatch 2014 – Sextortion

  យល់ដឹងអំពីការបោកបញ្ជោតតាមអ៊ិនធឺណេត Sextortion ខាងលើនេះគឺជាខ្សែវិដេអូឃ្លីបខ្លីរបស់ប៉ូលីសសាំងហ្គាពូរ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ច្រាបការយល់អំពី ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេត ដើម្បីទាក់ទងនណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំេណះដឹង!

  Read More »
 • Social Media and Bank Related Scams

  យល់ដឹងអំពីបណ្តាញសង្គម និងការបោកប្រាស់តាមធនាគារ ខាងលើនេះគឺជាខ្សែវិដេអូឃ្លីបខ្លីរបស់ប៉ូលីសសាំងហ្គាពូរ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ច្រាបការយល់អំពី ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម និងការបោកប្រាស់តាមរយៈបណ្តាញធនគារ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំេណះដឹង! ខាងក្រោមនេះគឺជាបកស្រាយបន្ថែមពីសំណាក់មិត្តទាំងឡាយនៅក្នុង Facebook (Credit: Mr. Kosal Prak) [Credit: Mr. Chhaileng Peng]

  Read More »
 • The Internet’s Most Wanted: The Bully

  The Internet’s Most Wanted: The Bully សូមទស្សនាវិដេអូឃ្លីប ស្តីអំពី “The Bully” ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមៃ៉ក្រូសូហ្វ។

  Read More »
 • The Internet’s Most Wanted: The Identity Thief

  The Internet’s Most Wanted: The Identity Thief សូមទស្សនាវិដេអូឃ្លីបយល់ដឹងអំពី Identity Thief ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ។

  Read More »
 • The Internet’s Most Wanted: The Phisherman

  The Internet’s Most Wanted: The Phisherman ខាងលើនេះគឺជាវិដេអូឃ្លីប ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមហ៊ុនមៃ៉ក្រូសូហ្វ ទៅលើប្រធានបទ “The Phisherman” …

  Read More »
 • The Internet’s Most Wanted: The Spambot

  The Internet’s Most Wanted: Spambot ខាងលើនេះគឺជាខ្សែវិដេអូឃ្លីប ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមៃ៉ក្រូសូហ្វ ដែលនិយាយអំពី “Spambot” ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម …

  Read More »
 • The Internet’s Most Wanted: The Virus

  វិដេអូ  Internet’s Most Wanted – The Virus ខាងលើនេះគឺវាវិដេអូឃ្លីប ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមហ៊ុន​ម៉ៃក្រូសូហ្វ ដែលនិយាយអំពី “មេរោគ”។

  Read More »
 • Cyber Conflict on the Korean Peninsula

  ជម្លោះតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺេណត (Cyber-Conflict) នៅលើឧបទ្វីបកូរេ៉ Dr. Steven Kim គឺជា Associate Professor នៅឯ Asia-Pacific Center សម្រាប់ Security Studies នៅ Honolulu, Hawaii បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍គាត់ ស្តីអំពី…

  Read More »
Back to top button