wanted

  • General

    FBI Wanted Hackers

    ⁣FBI នឹងផ្តល់ប្រាក់វង្វាន់រហូតដល់ $100,000 សម្រាប់អ្នកដែលផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួន hackers សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអុិនធឺែណត ដោយរួមមានការកៃបន្លំ ការលួចអត្តសញ្ញាណ និងបង្កើតមេរោគ។ នៅក្នុងនោះដែរ FBI បានធ្វើការបន្ថែមនូវ  hackers ថ្មីចំនួន 5នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឲ្យការតាមចាប់ខ្លួននោះ បានឡើងដល់ 10 នាក់ហើយ។…

    Read More »
Back to top button