ឹpassword

  • General

    2013 Top Password List

    ដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ដែលចេញថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុន splashdata.com បានឲ្យដឹងថា ពាក្យសម្ងាត់ចំនួន ២៥ គឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលអាក្រក់បំផុត ហើយត្រូវបាននិយមប្រើប្រាស់ ជាទូទៅ ដែលមានដូចជា “123456”, “abc123”, “111111” និង “iloveyou” ជាដើម ដែលងាយស្រួលក្នុងទាញបំផុត។ ខាងក្រោមគឺជាពាក្យសម្ងាត់ទាំងអស់នោះ ដោយប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១២៖ < ដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា បង្កើតនូវពាក្យសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការទាយ។ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម…

    Read More »
Back to top button