ឹkhmer website

  • Security News
    វិបសាយ LEGEND CINEMA បន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយប្រហារ

    Legend Movie Theatre’s Website has been hacked

    បន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិបសាយទស្សនាវដ្តីទីក្រុងទូរស័ព្ទនារសៀលថ្ងៃនេះ ក្រុម Latest Khmer Hacker បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិបសាយរបស់រោងភាពយន្ត Legend (www.legend.com.kh) នាព្រលប់ថ្ងៃដដែលនេះ។ គួររំលឹកដែលថា ក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងទៅនេះ ក្រុម hacker ដែលតាំងខ្លួនជា hacker ក្នុងស្រុក បានធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើវិបសាយ របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ។

    Read More »
Back to top button