អីុស្រាអ៊ែល

  • General

    អីុស្រាអែ៊លធ្វើការរៀបចំប្រព័ន្ធ ការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន

    នាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៊ីស្រាអ៊ែលបានធ្វើការបើកជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីជាតិមួយ ដើម្បីធ្វើការ បណ្តុះបណ្តាល ដល់យុវវ័យ នៅក្នុងការងារសង្រ្គាម តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែត (cyberwarfare)។ កម្មវិធីនេះ មានឈ្មោះថា “Magshimim Le’umit” ដើម្បីធ្វើការរៀបចំពួកគេ សម្រាប់តួនាទី នាពេលអនាគត នៅក្នុងវិស័យយោធា និងសហគមន៍ព័ត៌មានចារកម្ម។ នាយករដ្ឋមន្រ្តី Binyamin Netanyahu បានមានប្រសាសន៍ថា…

    Read More »
Back to top button