វិបសាយ

  • Security News
    វិបសាយ care-cambodia.org

    Many Local Websites has been hacked by Foreign Hackers – KhmerCyber

    បើតាម Facebook Page របស់ KhmerCyber.org បានឲ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានវិបសាយប្រមាណចំនួន ៩ ត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហារពីសំណាស់ hackers បរទេស ដែលមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នា ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ វិបសាយទាំងអស់នោះរួមមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖ – http://quick.servingweb.com/ ត្រូវបានវាយប្រហារដោយ Bangladesh Hacker – http://khmerzone.info/x.htm ត្រូវបានវាយប្រហារដោយ Hmei7 –…

    Read More »
Back to top button