ពងម៉ាន់អាំង

  • Security News

    PPWSA Hacked – Egg.33

    គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត្វក្រុងភ្នំពេញ (http://www.ppwsa.com.kh) ត្រូវរងការជ្រៀតចូលដោយពងម៉ាន់អាំង នារសៀលថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្នាំ២០១៤នេះ។ ពងម៉ាន់អាំង បានសរសេរបន្ថែម ទៅក្នុងវិបសាយនោះថា ខ្ញុំពងម៉ាន់អាំង ហើយឲ្យអភិបាលគ្រប់គ្រងវិបសាយធ្វើការជួសជុលកំហុសឆ្គង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតំណរភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយនោះ http://www.ppwsa.com.kh/en/index.php?page=newsdetail&id=55 រហូតមកដល់រសៀលម៉ោង ២ នេះ វិបសាយមិនទាន់ត្រូវបានជួសជុលនូវឡើយ។

    Read More »
Back to top button