តើអ្វីទៅជា keylogger

  • Video

    ស្វែងយល់ពី Keylogger

    តើអ្វីទៅជា keylogger? នៅនិយមន័យជាមូលដ្ឋានរបស់វា keylogger គឺជាមុខងារមួយដែលកត់ត្រាឬការវាយក្តារចុច (Keyboard) នៅលើកុំព្យូទ័រ។ Keylogger គឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលពួកគេតាមដានការវាយតាមរយៈក្តារចុច (keyboard) ដើម្បីស្ទាក់ចាប់ពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានផ្សេងៗ។ប្រការនេះផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកហេគឃ័រ (hackers) ក្នុងការទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ និងលេខគណនីលេខសម្ងាត់ នៅលើវេបសាយទិញទំនិញតាមអុីនធឺណិត ​(e-commerce) អុីម៉ែល ​(e-mail)…

    Read More »
Back to top button