ចេកចៀន

  • Security News
    វិបសាយ http://www.cambodiatophotel.com/

    11 Sites have been defaced by Jek Jean Today!

    ក្រុម hacker ចេកចៀនដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិបសាយមួយចំនួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះ បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវិបសាយចំនួន ១១ ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ វិបសាយសាយ⁣ ទាំងនោះរួមមាន៖ http://www.cambodiatophotel.com/ http://www.checkinhotel.info/ http://www.checkinhotel.mobi/ http://www.checkinhotel.org/ http://www.checkinhotel.tv/ http://www.hotellisting.biz/ http://www.hotellisting.info/ http://www.hotellisting.net/ http://www.hotellisting.org/ http://www.onlineslimstore.biz/ http://www.onlineslimstore.net/ ខាងក្រោមនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់ចេកចៀនដែលប្រែសម្រួលថា៖…

    Read More »
Back to top button