ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

Many Cambodia E-mail Accounts have been leaked by #OpCambodiaFreedom

វិបសាយ SecuDemy បានចេញផ្សាយរួចមកហើយនូវអត្ថបទស្តីពី #OpCambodiaFreedom ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រុម hacker Anonymous ដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរ ជាមួយក្រុម hacker Anonymous Cambodia។ បើពិនិត្យមើលទៅក្នុងនោះមានអុីម៉ែលរបស់បុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល អង្គការ ក្រុមហ៊ុនឯកជន សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ធនាគារ គ្រឹះសា្ថនសិក្សាអប់រំ ជាពិសេសគឺរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអិនធឺណែតគឺច្រើនតែម្តង ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ការសែត Cambodia Daily ក៏បានចុះផ្សាយពីការគំរាមគំហែងរបស់ក្រុម ⁣Anonymous នេះផងដែរ

នៅក្នុងថ្ងៃនេះ ក្រុម Anonymous បានបញ្ចេញនូវព័ត៌មានស្តីពីគណនីអ៊ីម៉ែលជាច្រើន ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏រួមមានផងដែរនូវព័ត៌មានអំពី Master Cards។

norbert@forum.org.kh:1182
fhunterweiler@online.com.kh:2164
azuma@camnet.com.kh:1655
hengps@online.com.kh:01021981
tknowles@online.com.kh:sme123
wildlifealliance@online.com.kh:s123456789
sean.power@hrinc.com.kh:cambodia
hak.sopha@eccc.gov.kh:password
mk.Sale@acledabank.com.kh:password
lim.k@tmic.com.kh:123456
ccfc@online.com.kh:planete
chsoon@ppctv.com.kh:123456
jam@heritage.com.kh:heritage
hong_samnang@puc.edu.kh:luckyman
sokhom@puc.edu.kh:180185
remesisignacio@chuanwei.com.kh:4nada
phirak@acledasecurities.com.kh:258369
levinda.var@huotraco.com.kh:885558
info@camfirst.com.kh:123456
vchantreavuth@zamanuniversity.edu.kh:11030113
info@ngoforum.org.kh:888222
phannlyphan@kpmg.com.kh:75555
what am I doing here….
ACCOUNTRELATION@digi:GUNIT50CENT
angtheavint@digi:929290
cheavuthy@digi:011639123
CHHUNLINNA@digi:09061993
CHINCHANDARA16@digi:086267788
CHUMTY@digi:011889506
Daiany@digi:veasnavet
DEAPVANNARI@digi:196315
EMMALY@digi:9999955
HEANGBUNNY@digi:0885555369
heanglina@digi:012924653
HENGKIMHOR@digi:092389399
HJKIM@digi:081870023
IPSSEURITIES@digi:067867868
Jolie@digi:012705552
KANCHAN@digi:017993559
KANGROTSANTHO@digi:SOCHEATA
KIMENG68@digi:Kimeng089771616
kimengvuthy1@digi:689654
kimlyny@digi:SOMONY012
KIMVICHEA160@digi:012600608
KYSINA11@digi:777766
LIFECHANGED@digi:wisdom1682015
LYSOPHEAP3@digi:LY168
MDEVIL@digi:089365327
mealtey@digi:242596
MIRIAMEZRA@digi:ANTON10
MNIRATH@digi:620029
mouy2@digi:955965
NAKA10@digi:616868
NARITH11@digi:123321
oskaiaho@digi:oskao577
PANNCHHEA@digi:070330927
POOPFACE@digi:PINCHERCREEK34
porlayprom@digi:011525431
RANOCH@digi:ranoch
ROTMONY10@digi:16398571
RRSERVICE@digi:087822333
SAMBORITH1@digi:990995
SAYSOPHEA@digi:098233201
sinchanvuthy@digi:012825295
SOCHEATHOME@digi:Home316506
SOKKUYIM@digi:605505
soknypeng@digi:070723927
sosovath16@digi:092557070
SOTHANNUTH@digi:SOTHAN03101957
SOTHSRAS@digi:092865869
SRENGPROS@digi:017425249
sreypov168@digi:sreypov
strong630801@digi:strong720801
sunele@digi:888666
TACHANBORITH@digi:168168168
tay680426@digi:0977680426
TIANGKIMHONG@digi:012940510
TIEBSARET@digi:016700165
TIKSITHY123@digi:11051952
TOCHLYNA@digi:SIVY2003
TUMSAMARTH@digi:666666a
USPHEA@digi:150587
vorakdaro@digi:098607062
vunly1@digi:012993168
YEPAM1218@digi:egg1018917

$ ssh chuktema_kep@………… -p 8443
chuktema_kep@………..’s password:
chuktema_kep@PPM-Server:~$ /home/*/.secret

MIICXQIBAAKBgQDM5gf/GS7mqEelKGCOLW1LcPIOk+2gFheH4GAjrl4vYw0aY5u6
dVoPE5cgBT+zX8JIxWVYmgMIg2/YtsldYSaNFTT6laBoeymN8g2MxX37OKppm40O
57xoWD05J4ZDZFS7QWQdam1V2mmkx+4dxsBWNdjT+6Fn905nSG8M4+tpOQIDAQAB
AoGAd75HFhIFks7tb9u08eIiaWBMVbClwlSm08WQ6clRSag9VBq6O7GxO/Za71+h
5pYj2Jtjqu/2rdcCWkgYTfYkrGqFhf5QZT7Wr1ayGSE65i2zkrLj7g967AIQlO1a
w0PQbTRp1+N35VSrcXs6BOD16uoQ+vdH6pm0ejB9hgg9ngECQQDyVCLANU6zM4PC
3WyQKrIiMAy/nKNLFYcxNPQf5fC3Psp9+Oikyg/vD0/Ka1bnyjzhKHElkONBLW6+
M6tgeBjRAkEA2HVOaQNycZp0E9qY+wo+82NkwbF6Da+0tczXc5boWvsJdkp6mTQZ
KLUdM1WXgET4yviYCid/wR+ifwEvlcRj6QJAUvo+YASg6znjj1FUwFTuZEiBxQb0
31wCy/Wu9lE9SPIGUnZt6yeJpzleABkbTAlzKUI45D0lpAbTmeuFbmYRUQJBAIUa
vXi98eYBwFdlGKVmi4dHG3IwHInF/i29JM+jgIZR0GO5MOJ8suvhU295tovd3c+S
RowX9etf9KB8rjI+beECQQCe7/pPtKHAx2mg5nfFwmKZMvz5Ox/ujSvtcml8ebtQ
4eKna586cK/PMDrJuxnMpiYMb6d7thzMY6gnX4LEFqS/

MIIERjCCA6+gAwIBAgIJAKeM6F1Y2ljZMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIHJMQswCQYD
VQQGEwJLSDERMA8GA1UECBMIQ2FtYm9kaWExEzARBgNVBAcTClBobm9tIFBlbmgx
IDAeBgNVBAoTF1Bobm9tIFBlbmggTXVuaWNpcGFsaXR5MSEwHwYDVQQLExhDZXJ0
aWZpY2F0aW9uIE1hbmFnZW1lbnQxIzAhBgNVBAMTGlBobm9tIFBlbmggTXVuaWNp
cGFsaXR5IENBMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlhZG1pbnBwbUBwaG5vbXBlbmguZ292
LmtoMB4XDTA5MTIyMjExNTgwMloXDTE5MTIyMDExNTgwMlowgckxCzAJBgNVBAYT
AktIMREwDwYDVQQIEwhDYW1ib2RpYTETMBEGA1UEBxMKUGhub20gUGVuaDEgMB4G
A1UEChMXUGhub20gUGVuaCBNdW5pY2lwYWxpdHkxITAfBgNVBAsTGENlcnRpZmlj
YXRpb24gTWFuYWdlbWVudDEjMCEGA1UEAxMaUGhub20gUGVuaCBNdW5pY2lwYWxp
dHkgQ0ExKDAmBgkqhkiG9w0BCQEWGWFkbWlucHBtQHBobm9tcGVuaC5nb3Yua2gw
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAL6wrlLXWgZewg/3KjPMRyj8YMAp
oz8g6D5xmuIWw4hn7mAec8oe5YmuRCbg/hg+Ub9Ib4DoT/010u4z0xhaLJDppYBo
L5Lm3Y6GZmn83qjPrUy1yxtq7j34JfI2CTGjvzx0I5/uo/nWWgAO0wxIyiwfWsBW
q6bKi92iq7OY47whAgMBAAGjggEyMIIBLjAdBgNVHQ4EFgQU2i5JtNJCNHGH7Bk/
D3sRY3nfYMkwgf4GA1UdIwSB9jCB84AU2i5JtNJCNHGH7Bk/D3sRY3nfYMmhgc+k
gcwwgckxCzAJBgNVBAYTAktIMREwDwYDVQQIEwhDYW1ib2RpYTETMBEGA1UEBxMK
UGhub20gUGVuaDEgMB4GA1UEChMXUGhub20gUGVuaCBNdW5pY2lwYWxpdHkxITAf
BgNVBAsTGENlcnRpZmljYXRpb24gTWFuYWdlbWVudDEjMCEGA1UEAxMaUGhub20g
UGVuaCBNdW5pY2lwYWxpdHkgQ0ExKDAmBgkqhkiG9w0BCQEWGWFkbWlucHBtQHBo
bm9tcGVuaC5nb3Yua2iCCQCnjOhdWNpY2TAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3
DQEBBQUAA4GBACywFx4mDP52eSXx5hamRok7kq/ptTgg+tELB3i9b/h38S+rFzsQ
Cq7tPgmn9ECJL+uYxKJLusy0UtFoQMHdaH38pF627wahDssCnQsDKefzrjrtWbYZ
7zYyOXKmBqTDGdRUiTVmse/NykBFlw0JYRSxWg7tUMgoSfSc7EkjXU6V

tema_vichekal:$1$wqprOEU3$A.itvDbfW3da8sMeatr/90:14894:0:99999:7:::
chuktema_kep:$1$$9RieTjhSKGMrOaBbsoAxw1:14958:0:99999:7:::
vichekal_tema:$1$$jL9BTGN7J0mf/n0l6VgXk1:14894:0:99999:7:::
saveth_ly:$1$$Noh14gu3UmZ0xRHPGaoRs.:15154:0:99999:7:::
dimanche_long:$1$$h9fyQkfNM2RKMBDrCLm0r.:14895:0:99999:7:::
info:$1$$h9fyQkfNM2RKMBDrCLm0r.:14895:0:99999:7:::
webmaster:$1$$LgiDykEz6mup7pLi0GI0T/:15253:0:99999:7:::
k_sensok:$1$$8zQSradV16C2MZTI13VPQ1:14965:0:99999:7:::
k_dangkor:$1$3os2wXB9$1BafG/0/3ANla5Far59BQ/:15379:0:99999:7:::
k_daunpenh:$1$$8qCNfGlqY/.mDCWVtaKnK.:15414:0:99999:7:::
k_toulkork:$1$LVeFjWHk$hTBDLaTLxKbY1FvIAbTr3/:14894:0:99999:7:::
k_7makara:$1$$7XPUtjvuZmHqdD9z43PYG0:15127:0:99999:7:::
k_meancheay:$1$$7ghERe0F9nATjcvnNWY1K.:15414:0:99999:7:::
k_chamkamon:$1$CIt5E0Wb$K8T3oWYnrFGUpVa0xTwlU.:15128:0:99999:7:::
k_roeusykeo:$1$$8mkIqpal9S4U.XYe24Iib/:14970:0:99999:7:::
samphors_dor:$1$$vTJRtL9AFoqZNmeuo1zzu/:14937:0:99999:7:::
socheatevong_pa:$1$O5iy7oMt$6dFWRDoPtzkaWq30a/Rw10:14937:0:99999:7:::
someth_nuon:$1$3eQo34qG$f33pWLX5aDZZveG6eUXgh1:14937:0:99999:7:::
sarom_touch:$1$$q1Ws6VgamCe.q.jlF8Go1/:15093:0:99999:7:::
thaisieng_trac:$1$$FWVTBY.jJTThCaOxkJh52/:15100:0:99999:7:::
sophan_chreang:$1$$t5gKUcqzjaA9abxDTKq1X.:15098:0:99999:7:::
saman_chan:$1$KybzqdFF$EvRPgUDQvHhZ.jrFn0ePv1:14937:0:99999:7:::
chhe_koeut:$1$$Ceupo2Lu1zw7GK0kCHot8/:15173:0:99999:7:::
hay_huot:$1$wcjFbMPJ$RsMIdGcALRUKhqh6o/MY3.:14937:0:99999:7:::
sethany_kim:$1$jHfxQl4V$lm4Q/hjQK63xs.KRMdSzN/:14937:0:99999:7:::
vathanakthida_kim:$1$dOXhh3kE$Qcyg9VGsvYjKiTvRbnSBI/:14937:0:99999:7:::
vannak_seng:$1$OmZh4hIk$Uv0vdSjtIXtXkzewgeHaZ.:15370:0:99999:7:::
sokunthea_chan:$1$Y63WgMmv$2oUEkZ5Z1qOhOlqNSK/ZG.:14937:0:99999:7:::
bunna_kang:$1$$PhC.3Xvv.2nsqYlQzj0mv1:15125:0:99999:7:::
testwebmail:$1$$tFDNkO5f7a37qrkLAoyx6/:15119:0:99999:7:::
tanavuth_nak:$1$$RmyPVMlhpXjJj8iv4w.Ul.:15135:0:99999:7:::
feedback:$1$$h9fyQkfNM2RKMBDrCLm0r.:15201:0:99999:7:::
k_posenchey:$1$9ZBIThs7$tRY8E/LPS66f2bttQ5ieD.:15379:0:99999:7:::

<root>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5562967641893705</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5113665084038341</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5578609174052760</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5534827228910279</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5530545518888765</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5593536454859336</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5492782042598240</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5389090808215363</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5203303970489193</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5478012114793166</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5563749128245453</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5135639638777591</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5511815320016662</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5554082677220649</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5403172456465581</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5593014442923887</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5172495985910929</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5417941235035491</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5132451432019219</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5256029199971184</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5160800158078475</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5598821296442011</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5110856824074034</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5441105923034436</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5168167283560260</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5177861152147139</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5441664440818994</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5540238285352276</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5392791454286047</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5293409200212809</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5180018261028602</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5361589538051735</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5179545113965121</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5175708435604240</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5277804067495507</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5162055647156337</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5551203998429106</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5585046738717136</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5132606528113503</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5303085065972071</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5181178505826036</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5228039633825479</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5304036635455807</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5123646895344548</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5478894811707395</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5276416286392059</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5494538151183986</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5416777962394250</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5383712634706481</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5204400444908607</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5369056061853806</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5366462406495928</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5433997022217122</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5227834100105368</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5296618760116930</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5453962237538394</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5230600070170061</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5383758597879534</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5499925759709368</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5349284919229814</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5560583444222893</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5101154233980301</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5137696859648925</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5159405156939398</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5276774361953504</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5205644694506079</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5493016831250708</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5396976257350217</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5441488988704162</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5534291445378002</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5415497615810724</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5508612331749208</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5142891614489441</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5314378109605170</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5191105821831604</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5293221360948225</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5116043753440601</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5424294109256319</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5262887533435626</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5388747390837067</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5485901339492326</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5543097533587860</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5298658542984112</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5216871046206721</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5379929550864914</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5257595728961226</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5355637534324487</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5161726490578253</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5382601393138252</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5599072976828967</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5257900983466608</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5390210758745170</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5153858333097371</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5591742595468852</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5303345836154221</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5293812347159918</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5102395215590621</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5372020080262576</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5305990816782216</CardNumber>
</CreditCard>
<CreditCard>
<IssuingNetwork>MasterCard</IssuingNetwork>
<CardNumber>5351444471339675</CardNumber>
</CreditCard>
</root>

 

`credit_cards` (`credit_number`, `CVV2`, `expiry_month`, `expiry_year`) VALUES
(‘4929 1193 7683 5961’, ‘427’, ’12’, ’18’),
(‘4556 7118 5812 1744’, ‘659’, ’05’, ’15’),
(‘4780 4360 7055 3361’, ‘139’, ’07’, ’16’),
(‘4716 9205 8201 3708’, ‘538’, ’04’, ’15’),
(‘4485 7414 0365 6015’, ‘242’, ’12’, ’16’),
(‘4716 4335 7698 9198’, ‘096’, ’03’, ’16’),
(‘4916 0901 6053 6831’, ‘330’, ’09’, ’17’),
(‘4485 3283 0770 0238’, ‘726’, ’08’, ’17’),
(‘4556 2886 0146 9092’, ‘796’, ’10’, ’17’),
(‘4539 1465 4976 3772’, ‘946’, ’11’, ’18’),
(‘4024 0071 2212 9538’, ‘382’, ’08’, ’17’),
(‘4556 2730 3771 0772’, ‘045’, ’08’, ’18’),
(‘4556 8531 0669 3312’, ‘366’, ’04’, ’16’),
(‘4490 2145 6013 8980’, ‘928’, ’10’, ’18’),
(‘4532 0870 9338 6874’, ‘171’, ’12’, ’16’),
(‘4556 8087 2970 8616’, ‘382’, ’05’, ’17’),
(‘4916 8606 3055 7173’, ‘439’, ’11’, ’18’),
(‘4485 1113 1838 6381’, ‘249’, ’10’, ’15’),
(‘4916 3551 1505 3186’, ‘117’, ’08’, ’15’),
(‘4532 9438 2530 4280’, ‘756’, ’03’, ’16’),
(‘4532 0399 2292 8004’, ‘275’, ’12’, ’17’),
(‘4916 8256 0105 9657’, ‘506’, ’07’, ’17’),
(‘4024 0071 2753 5697’, ‘951’, ’12’, ’15’),
(‘4532 2853 4499 1571’, ‘842’, ’03’, ’18’),
(‘4408 3731 3161 5909’, ‘865’, ’08’, ’16’),
(‘4716 1590 2516 7660’, ‘094’, ’11’, ’16’),
(‘4485 9679 7932 0799’, ‘950’, ’05’, ’18’),
(‘4539 3060 6746 8275’, ‘573’, ’03’, ’17’);
(‘4532 7512 2183 2535’, ‘551’, ’11’, ’15’),
(‘4929 3136 5134 9380’, ‘257’, ’01’, ’17’),
(‘4485 9773 2934 7210’, ‘408’, ’11’, ’16’),
(‘4532 2591 7150 4161’, ‘420’, ’02’, ’18’),
(‘4532 0112 2756 9411’, ‘584’, ’09’, ’18’),
(‘4916 4151 8642 1165’, ‘166’, ’09’, ’18’),
(‘4539 6848 4240 1872’, ‘441’, ’10’, ’15’),
(‘4080 7925 1760 7294’, ‘968’, ’09’, ’15’),
(‘4532 1070 1278 1771’, ‘086’, ’09’, ’17’),
(‘4485 8097 2017 5538’, ‘909’, ’02’, ’18’),
(‘4556 3220 4760 8532’, ‘348’, ’09’, ’16’),
(‘4309 6060 8458 9807’, ‘429’, ’11’, ’17’),
(‘4929 9252 6781 1113’, ‘339’, ’05’, ’17’),
(‘4539 8139 3243 8011’, ‘815’, ’07’, ’17’),
(‘4716 1413 5944 8460’, ‘036’, ’09’, ’17’),
(‘4929 5676 6601 8146’, ‘796’, ’09’, ’16’),
(‘4539 9865 1937 2553’, ‘471’, ’11’, ’17’),
(‘4556 9194 9239 9994’, ‘492’, ’06’, ’15’),
(‘4693 1843 4127 9285’, ‘232’, ’09’, ’16’),
(‘4539 7185 9246 0058’, ‘654’, ’03’, ’18’),
(‘4539 5803 7718 8993’, ‘943’, ’06’, ’16’),
(‘4716 6072 4962 5426’, ‘197’, ’10’, ’18’),
(‘4556 6156 9276 5758’, ‘108’, ’02’, ’16’),
(‘4485 2575 0665 0482’, ‘824’, ’01’, ’17’),
(‘4556 5821 0660 3605’, ‘618’, ’11’, ’16’),
(‘4929 1140 6507 3909’, ‘512’, ’06’, ’18’),
(‘4539 9009 7951 3127’, ‘966’, ’10’, ’15’),
(‘4532 6736 5955 6420’, ‘527’, ’09’, ’18’),
(‘4716 0292 6264 5688’, ‘672’, ’10’, ’18’),
(‘4532 6688 6207 5069’, ‘349’, ’10’, ’17’),
(‘4716 0069 8950 9603’, ‘731’, ’04’, ’17’),
(‘4916 1028 4486 8413’, ‘606’, ’01’, ’18’),
(‘4532 0461 9992 0473’, ‘315’, ’12’, ’18’),
(‘4929 9870 7223 6282’, ‘667’, ’01’, ’17’),
(‘4556 4172 4300 8303’, ‘261’, ’10’, ’18’),
(‘4929 9687 2105 5364’, ‘409’, ’10’, ’16’),
(‘4294 2071 9070 6679’, ‘005’, ’05’, ’18’),
(‘4916 1959 6527 6564’, ‘551’, ’12’, ’17’),
(‘4916 7534 9644 1956’, ‘906’, ’07’, ’16’),
(‘4024 0071 8885 9622’, ‘420’, ’04’, ’18’),
(‘4716 0235 7542 4675’, ‘620’, ’08’, ’17’),
(‘4929 4866 6264 6372’, ‘454’, ’10’, ’16’),
(‘4556 9607 6767 7565’, ‘806’, ’01’, ’15’),
(‘4929 6163 4031 0930’, ‘633’, ’10’, ’16’),
(‘4532 4980 5768 4834’, ‘191’, ’10’, ’17’),
(‘4024 0071 0423 9032’, ‘459’, ’07’, ’16’),
(‘4024 0071 4941 7908’, ‘485’, ’09’, ’15’),
(‘4485 8600 9913 3731’, ‘412’, ’11’, ’16’),
(‘4556 3073 1497 5532’, ‘730’, ’05’, ’18’),
(‘4916 2526 4936 3597’, ‘768’, ’03’, ’15’);
(‘4532 7577 7206 2554’, ‘809’, ’09’, ’16’),
(‘4556 6964 5009 7865’, ‘820’, ’10’, ’17’),
(‘4716 5280 3403 0681’, ‘397’, ’03’, ’15’),
(‘4024 0071 2478 3209’, ‘241’, ’06’, ’15’),
(‘4916 5435 7325 3626’, ‘039’, ’12’, ’16’),
(‘4532 6537 4073 1257’, ‘220’, ’11’, ’17’),
(‘4916 2125 2709 0811’, ‘414’, ’06’, ’16’),
(‘4716 5610 7991 2695’, ‘449’, ’02’, ’17’),
(‘4916 2934 0816 1228’, ‘933’, ’06’, ’15’),
(‘4755 7448 5813 3426’, ‘154’, ’08’, ’15’),
(‘4485 1910 2174 0504’, ‘884’, ’03’, ’18’),
(‘4539 3266 9505 6037’, ‘994’, ’01’, ’15’),
(‘4916 9259 8848 9475’, ‘768’, ’10’, ’16’),
(‘4916 4057 9791 0334’, ‘594’, ’03’, ’18’),
(‘4716 2419 6994 4880’, ‘683’, ’11’, ’15’),
(‘4922 3359 0935 6609’, ‘346’, ’03’, ’15’),
(‘4532 0259 7589 3815’, ‘006’, ’10’, ’18’),
(‘4539 0710 5774 3877’, ‘163’, ’07’, ’15’),
(‘4539 5157 7729 8604’, ‘740’, ’12’, ’17’),
(‘4532 8435 1254 1121’, ‘235’, ’11’, ’18’),
(‘4716 0931 2096 7387’, ‘600’, ’12’, ’16’),
(‘4485 9041 9254 7668’, ‘492’, ’11’, ’17’),
(‘4485 5623 8464 2133’, ‘288’, ’03’, ’18’),
(‘4539 7043 5193 0713’, ‘399’, ’04’, ’16’),
(‘4532 0753 3674 9073’, ‘074’, ’08’, ’16’),
(‘4716 6598 3264 8281’, ‘228’, ’10’, ’18’),
(‘4485 3451 2396 5316’, ‘846’, ’09’, ’15’),
(‘4716 4763 9097 7915’, ‘137’, ’11’, ’18’),
(‘4532 3685 3829 6377’, ‘056’, ’02’, ’16’),
(‘4024 0071 1512 7473’, ‘315’, ’02’, ’15’),
(‘4916 4407 3701 8864’, ‘066’, ’11’, ’18’),
(‘4532 4572 0775 2776’, ‘330’, ’02’, ’17’),
(‘4916 7184 7841 9601’, ‘651’, ’01’, ’17’),
(‘4556 2980 4030 0931’, ‘753’, ’05’, ’15’),
(‘4024 0071 4724 9303’, ‘518’, ’11’, ’15’),
(‘4716 0274 3736 8129’, ‘074’, ’02’, ’17’),
(‘4916 3164 1329 1274’, ‘269’, ’06’, ’15’),
(‘4929 0122 8673 5647’, ‘297’, ’07’, ’15’),
(‘4539 6904 7342 1865’, ‘873’, ’07’, ’18’),
(‘4929 0754 5699 1670’, ‘753’, ’04’, ’17’),
(‘4532 6493 7713 9855’, ‘931’, ’10’, ’17’),
(‘4716 7184 1111 8445’, ‘645’, ’04’, ’18’),
(‘4716 0635 4187 4678’, ‘169’, ’04’, ’16’),
(‘4024 0071 1546 5550’, ‘157’, ’12’, ’15’),
(‘4532 8116 9537 2663’, ‘793’, ’02’, ’17’),
(‘4532 5451 8540 2776’, ‘355’, ’04’, ’18’),
(‘4532 6123 9813 3034’, ‘079’, ’10’, ’16’),
(‘4916 6584 7441 7409’, ‘318’, ’01’, ’17’),
(‘4716 5758 9168 9315’, ‘904’, ’09’, ’17’),
(‘4916 7137 5401 8250’, ‘626’, ’10’, ’18’);

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

http://pastebin.com/YtgrNjpq

http://vimeo.com/74894940

http://www.cambodiadaily.com/elections/global-hacking-group-anonymous-warns-government-in%E2%80%88video-42544/

 

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button