ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

សារៈសំខាន់នៃការវាយតម្លៃហានិភ័យសន្តិសុខសាយប័រ

ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃហានិភ័យសន្តិសុខសាយប័រ មានសារៈសំខាន់ដូច្នេះ?

ការវាយតម្លៃហានិភ័យសន្តិសុខសាយប័រ គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ វិភាគ និងវាយតម្លៃហានិភ័យ។ វាជួយឱ្យយើងមានព័ត៌មានប្រាកដថា ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសាយប័រដែលអ្នកជ្រើសរើស គឺសមស្របនឹងហានិភ័យដែលអង្គភាពរបស់អ្នកប្រឈមមុខ។
ការវាយតម្លៃហានិភ័យ គឺជាដំណើរការដែលរួមមានៈ

  • កំណត់អត្តសញ្ញាណភាពងាយរងគ្រោះ ការគំរាមកំហែង និងហានិភ័យដែលអាចបង្កឱ្យមានការខូចខាតដល់អង្គភាព
  • ការប៉ាន់ប្រមាណប្រូបាប៊ីលីតេនៃហានិភ័យដែលត្រូវបានដឹង
  • ការកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃហានិភ័យ និងលទ្ធភាពនៃការកើតឡើង

ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការវាយតម្លៃត្រូវធ្វើឡើងមុនដោយការបង្កើតបរិបទនៃហានិភ័យ (risk context) ហើយបន្តដោយការឆ្លើយតប និងតាមដានហានិភ័យទាំងនេះ។

បើគ្មានការវាយតម្លៃហានិភ័យ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីជម្រើសសន្តិសុខសាយប័ររបស់អ្នកទេ អ្នកអាចខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងធនធាន។ មានចំណុចតិចតួចក្នុងការអនុវត្តវិធានការដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលទំនងជាមិនកើតឡើង ឬនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អង្គការរបស់អ្នក។

ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកអាចប៉ាន់ស្មានមិនដល់ ឬមើលរំលងហានិភ័យដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតយ៉ាងសំខាន់។ នេះជាមូលហេតុដែលក្របខ័ណ្ឌការអនុវត្តល្អបំផុត ស្តង់ដារ និងច្បាប់ជាច្រើន – រួមទាំង GDPR (បទប្បញ្ញត្តិការការពារទិន្នន័យទូទៅ) និង DPA (ច្បាប់ការពារទិន្នន័យ) ឆ្នាំ 2018 – ទាមទារឱ្យមានការវាយតម្លៃហានិភ័យ។

សូមយល់ឱ្យបានច្បាស់ថា វាគឺជាដំណើរការដែលបន្តជាប់រហូត ដែលជួយអ្នកវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសាយប័ររបស់អ្នក រកឃើញបញ្ហា និងប៉ាន់ស្មានផលប៉ះពាល់របស់វា។

មានហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន ៥ សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យសន្តិសុខសាយប័រ៖

  1. ដើម្បីការពារការលួចចូល ការបំពានទិន្នន័យ និងការបាត់បង់ទិន្នន័យ។ ការពិនិត្យឡើងវិញជានិច្ចជាកាលទៅលើយន្តការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសាយប័រ (cybersecurity controls) អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកឃើញ និងបិទភាពងាយរងគ្រោះ មុនពេលពួកចោរព័ត៌មានវិទ្យា អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីពួកគេ។
  2. ដើម្បីពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពបណ្តាញ។ ការវាយតម្លៃហានិភ័យឯករាជ្យផ្តល់នូវការពិនិត្យដោយមិនលំអៀងលើការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបណ្តាញរបស់អ្នក។ វាជួយអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងអំពីស្ថានភាពដែលបានការពាររបស់អ្នក ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដូចជា ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មី ការដំឡើងផ្នែករឹងថ្មី ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មី។
  3. ដើម្បីកែលម្អការសម្រេចចិត្ត។ ការកំណត់ផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យដែលបានរកឃើញគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃការវាយតម្លៃហានិភ័យ។ ព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តបន្ថែមទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសាយប័រ ដែលមានដូចជា ការរៀបចំថវិកា ការកែលម្អផែនការ ការផ្តល់អាទិភាពលើការជួសជុល ។ល។
  4. ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើសន្តិសុខសាយប័រ។ ការវាយតម្លៃ គឺជានិតីវិធីមួយដែលចំណាយពេលវេលា និងចំណាយថវិកាច្រើន។ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែង វាអាចជួយសង្រ្គោះអ្នកពីការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន ដោយការពារការបំពានទិន្នន័យ ការលួចចូល និងការបំពានការអនុលោមតាមច្បាប់។
  5. ដើម្បីធានាការអនុលោមតាម។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារជាច្រើន រួមទាំង NIST, HIPAA, PCI DSS និង GDPR ។ ការមិនអនុលោមតាមអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចនាំឱ្យមានការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើន។

ប្រភព៖
https://www.facebook.com/cybersec.prism/posts/pfbid02iUHRKWt49qqHsF8eGsVL9JKhC9DdJG3ESaKxsopNaFdxzTz83RKLha5sQH2voQrjl

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Secudemy Team

វេបសាយ Security Academy (SecuDemy.com) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ គឺជាវេបសាយទីមួយឈានមុខគេផ្នែកព័ត៌មាន សន្តិសុខ ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានទៅកាន់រាល់អ្នកប្រើប្រាស់អិុនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ បេសកកម្មរបស់វេបសាយ គឺដើម្បីធ្វើ ឲ្យអិុនធឺណិតកាន់តែមានសុវត្ថិភាព កាន់តែមានការយល់ដឹង និងកាន់តែទំនុកចិត្ត សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជា។

Related Articles

Back to top button