ិnetwork forensic

  • Training Series

    Introduction to InfoSec and Network Forensic

    នេះជាឯកសារវិដេអូបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការណែនាំអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន និងកោស្យលវិច្ច័យបណ្តាញ (Introduction to Information Security and Network Forensic) ដែលក្រុមការងារ SecuDemy.com បានស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ YouTube។ ឯកសារនេះ នឹងបានជាគំនិតដល់អ្នកសិក្សាទាំងឡ្ងាយ ឲ្យយល់ដឹងចាប់ពីដំបូង រហូតដល់កំរិតខ្ពស់។

    Read More »
Back to top button