ិiPhone

  • General

    Hack iPhone Password for iOS 6.1

    ក្រុមហ៊ុន Apple បានជួយប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមក ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង កំហុសឆ្គងកម្មវិធី និងគុណវិបត្តិនៃ iPhone។ ដោយផ្អែកទៅលើ វិដេអូចុងក្រោយ ដែលក្រុមការងារ SecuDemy  ទទួលបាននោះ គឺអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone និង iPad ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការចុងក្រោយ iOS 6.1…

    Read More »
Back to top button