យល់ដឹងមេរោគជំរិតទារប្រាក់

  • General
    Cyber Computer Attack

    យល់ដឹងមេរោគជំរិតទារប្រាក់ (RANSOMWARE VIRUS) តាមអនឡាញ

    មួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួន មិនថាតាមស្ថាប័ន អង្គការ សាកលវិទ្យាល័យ ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបានរងផលប៉ះពាល់ពីពពួកមេរោគជំរិតទារប្រាក់ (RANSOMWARE Virus) ដែលជាប្រភេទមេរោគធ្វើកូដនីយកកម្ម (encrypted) បានន័យថា វានឹងធ្វើការបំលែងឯកសារ/ទិន្នន័យ (data) មានដូចជា pdf, doc, docx, png, jgp, mp4, mp3,…

    Read More »
Back to top button